Čo prináša marcové číslo časopisu Posol?

Rubrika Stále aktuálne slová prináša myšlienky pápeža Františka o svätom Jozefovi a jeho významnej úlohe v dejinách spásy, ako aj o dôležitom poslaní všetkých zdanlivo skrytých ľudí.

„Pozrime na drevo kríža, aby v nás vzklíčila nádej, ktorá nám pomáha kráčať ďalej… Ježiš na kríži nikoho neobviňuje; on miluje a odpúšťa…“ Aj tieto slová povzbudenia od Svätého Otca nájdete v úvodníku s názvom Kríž, zdroj našej nádeje.

Rubrika Úcta k Ježišovmu Srdcu prináša 2. časť cyklu článkov na tému Srdce Božieho Syna. Autor, kanadský jezuita Gaston Roberge, tentokrát uvažuje nad Pánovým telom a Pánovou krvou. Upriamuje pozornosť na Ježišovo človečenstvo i na Máriinu ochotu prijať Božiu vôľu a stať sa Matkou Božieho Syna.

Rubrika Apoštolát modlitby pozýva k spoločnej modlitbe s pápežom za mučeníkov dneška – za misionárov, ktorí vo svete riskujú svoj život pre evanjelium. Od roku 1992 sa každoročne 24. marca slávi Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií, pripomína autor úvahy páter Jozef Bartkovjak SJ. Uvádza viacero príkladov z nedávnej minulosti, medzi nimi zvlášť osobnosti späté so Slovenskom.

Nové logo Apoštolátu modlitby približuje čitateľom Posla páter Jozef Bartkovjak, ktorý je národným koordinátorom Apoštolátu modlitby na Slovensku. Modro-biela zemeguľa predstavuje Celosvetovú sieť modlitby s pápežom, do ktorej je v súčasnosti zapojených 89 krajín sveta. Červený symbol srdca so znakom kríža odkazuje na Najsvätejšie Srdce Ježišovo.

Páter Ján Ďurica SJ uzatvára cyklus článkov na tému Biblia a morálka. Náročný text, uverejňovaný na pokračovanie, mal za cieľ priblížiť myšlienky z rovnomenného dokumentu, ktorý vydala Pápežská biblická komisia.

Život žitý s Bohom je opísaný v článku, ktorý vznikol na základe telefonátu s pani Martou Takáčovou. Vďaka tejto obetavej žene a jej sestre vyšlo po roku 1990 vo vydavateľstve Dobrá kniha veľa hodnotných kníh. O tom, ako zmysluplne aj s úsmevom prežíva jeseň života, sa viac dočítate v príspevku, ktorý spracovala Irena Kostolanská.

Očista od hriechov – to je názov jedného z duchovných cvičení, ktoré pripravila rehoľná sestra Edita Príhodová zo Slovenskej provincie Congregatio Jesu. Je obohatené o úryvok z poézie kresťanského básnika Emila Boleslava Lukáča, vyšlo v knihe Štyri tucty (netuctových) duchovných cvičení s biblicko-poetickými podnetmi.

Marek (Po šachovnici ku Kristovi) – takto nazvala skutočný príbeh zo života autorka Mária Irma Danieliszová. Sviežim štýlom rozpráva o nebojácnej študentke Ľube, ktorá v čase totalitného režimu netradičným spôsobom priviedla k viere svojho mladšieho spolužiaka.

Spytovanie svedomia vo veršovanej podobe ponúka Bystrík Mistrík. Spolu s ním môžeme prosiť: „Bože dobrý, milostivý, tvoja láska robí divy. V tebe nájdem dar útechy, odpusti mi moje hriechy. (…) Chcem sa vrátiť k môjmu Bohu, ktorý dáva milosť mnohú.“

Pod krížom – to je názov meditatívnej úvahy pátra Milana Hromníka. Privádza nás k Ježišovmu krížu a vidí tam „rozličné typy ľudí s rozličným vzťahom k Ježišovi… Len jeden z Dvanástich, Ján, ktorý sa vyznačoval osobitnou láskou k Ježišovi, dokázal byť najbližšie k nemu v jeho utrpení…“ Toto zamyslenie je zároveň pozvaním, aby sme si našli svoje miesto pod krížom nášho Spasiteľa.

Rubrika Z našich dejín si všíma 100. výročie narodenia kardinála Jána Chryzostoma Korca a stručne mapuje podujatia, ktoré sa konali k tomuto výročiu. Jedným z nich bolo aj Odhalenie pamätnej tabule na bytovom dome v bratislavskej Petržalke, kde odznel i príhovor pátra Františka Sočufku SJ, jeho rehoľného spolubrata a niekdajšieho spolupracovníka.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva do pozornosti knihu Čas venovaný Bohu. Kartuziánsky mních sa v rozhovore s redaktorom talianskych novín vyjadruje k viacerým pálčivým otázkam. Otvorene hovorí o duchovnom živote členov jednej z najprísnejších reholí. A predovšetkým pozýva, aby sme venovali čas Bohu.

Rubrika Naši nebeskí priatelia približuje život svätej Anežky Českej, rehoľníčky z 13. storočia, ktorá dala prednosť chudobe a odriekaniu pred životom na kráľovskom dvore, kde vyrástla. Spájalo ju hlboké duchovné priateľstvo so svätou Klárou z Assisi, o čom svedčia zachované listy. Úryvky zo štvrtého listu svätej Kláry Anežke nájdu čitatelia v tomto čísle Posla.

Podobenstvo o Lazárovi a boháčovi vysvetľuje v rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová. Evanjeliové príbehy rozpráva zrozumiteľným, živým štýlom. Pripája motivačné otázky pre deti spojené so súťažou pre malých čitateľov.

O viacerých zaujímavostiach a udalostiach z Cirkvi u nás i vo svete sa čitatelia dozvedia v tradičnej rubrike Letom svetom.

Iskry svätého Ignáca – myšlienky zakladateľa jezuitov s úvahami Gabriela Hevenešiho SJ nanovo spracovali páter Vlastimil Dufka SJ a sestra Lívia Marková CJ. Ďalšia z uvedených „iskier“ má názov O pokore srdca.

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.