V posledných dňoch sa uskutočnili dva dôležité kroky v procese blahorečenia pátra Pedra Arrupeho (1907-1991), 28. generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej.

Dňa 19. februára minulého roka, po piatich rokoch práce, historická komisia (ktorú tvorili Gianni La Bella, Monica Borsari, Robert Danieluk, SJ, Massimo De Giuseppe a Carlo Luongo) zložila prísahu o vykonanej práci. Komisia zároveň odovzdala zhromaždený materiál cirkevnému súdu Rímskeho vikariátu. Spolu so sprievodnou správou ide o takmer desaťtisíc strán nepublikovaných textov pátra Arrupeho a tlačených materiálov týkajúcich sa jeho života a povesti svätosti.

Štvrtok 29. februára členovia toho istého tribunálu navštívili kostol del Gesù v Ríme, kde sa nachádza hrob pátra Arrupeho. Cieľom návštevy bolo splniť poslednú z požiadaviek každého beatifikačného procesu: overiť, či Boží služobník nie je uctievaný neprimerane. To sa môže stať, keď je predstavovaný s vonkajšími znakmi, ktoré naznačujú, že je už verejne uctievaný ako svätý (napr. s typickou aureolou okolo hlavy), alebo keď je za takého považovaný pri liturgických sláveniach. Všetky ostatné formy súkromnej úcty a spontánne šírenie povesti o jeho svätosti sú povolené.

K týmto dvom podmienkam sa pridáva vypočúvanie svedkov a čítanie jeho publikovaných diel tímom teológov, ktorí overujú, či sú v súlade s „vierou a tradíciou“ Cirkvi. Táto práca prebieha od oficiálneho začiatku prípadu 5. februára 2019. Cieľom tejto diecéznej fázy procesu, ktorým je zhromažďovanie informácií o Božom služobníkovi, a to prostredníctvom textov aj ústnych vyjadrení, tak bude splnený.

Odteraz zostáva už len čakať, kým tribunál pripraví všetko, čo sa týka pátra Arrupeho pre verejné záverečné zasadnutie v sídle vikariátu vo Svätom Jánovi Lateránskom. To sa uskutoční o niekoľko mesiacov, ale presný dátum ešte nebol stanovený.

A potom budú všetky materiály zapečatené a zaslané na Dikastérium pre kauzy svätých, kde budú otvorené a ich obsah bude skontrolovaný, aby sa potvrdilo, že diecézny kanonický proces prebehol správne. Takto sa začína takzvaná „rímska fáza“ procesu, ktorá je v podstate venovaná vypracovaniu správy o Božom služobníkovi, pripravenej na preskúmanie a posúdenie Cirkvou.

jesuit.global