Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Modlime sa za malých a stredných podnikateľov, aby uprostred ekonomickej a spoločenskej krízy nachádzali možnosti, ako pokračovať vo svojom pôsobení a v službe spoločenstvám, v ktorých žijú.

Úmysel našich biskupov: Aby všetci, ktorí zanechali svoje domovy pre vojny alebo núdzu, pocítili Božiu pomoc a ochranu.

Úvaha k všeobecnému úmyslu

Podnikateľ je základnou postavou každej dobrej ekonomiky: bez dobrého podnikateľa neexistuje dobrá ekonomika. Neexistuje dobrá ekonomika bez dobrých podnikateľov, bez vašej schopnosti tvoriť, vytvárať prácu, vytvárať produkty […] Je dôležité uznať kvality pracujúcich mužov a žien. Ich potrebou – pracujúcich mužov a žien – je potreba robiť prácu dobre, pretože prácu treba robiť dobre. Niekedy si myslíme, že pracovník pracuje dobre len preto, že je platený: to je vážne rozčarovanie z pracovníkov a práce, pretože popiera dôstojnosť práce, ktorá začína práve tým, že sa pracuje dobre z dôstojnosti, zo cti. Skutočný podnikateľ – pokúsim sa profilovať dobrého podnikateľa – skutočný podnikateľ pozná svojich pracovníkov, pretože pracuje spolu s nimi. Nezabúdajme, že podnikateľ musí byť v prvom rade pracovník. Ak nemá túto skúsenosť s dôstojnosťou práce, nebude dobrým podnikateľom. Zdieľa prácu robotníkov a zdieľa radosť z práce, zo spoločného riešenia problémov, zo spoločného vytvárania niečoho. Ak musí niekoho prepustiť, je to vždy bolestivé rozhodnutie a neurobil by to, ani keby mohol. Žiadny dobrý podnikateľ nerád prepúšťa svojich ľudí – nie, ten, kto si myslí, že problém svojho podniku vyrieši prepúšťaním ľudí, nie je dobrý podnikateľ, je to obchodník, dnes predáva svojich ľudí, zajtra predá svoju dôstojnosť, vždy trpí a niekedy z tohto utrpenia vznikajú nové nápady, ako sa vyhnúť prepúšťaniu. Toto je dobrý podnikateľ. Spomínam si, že takmer pred rokom, som bol na svätej omši v dome Svätej Marty o siedmej ráno, cestou som pozdravil prítomných ľudí a pristúpil ku mne jeden muž. Plakal. Povedal: „Prišiel som požiadať o milosť: som na hranici svojich možností a musím vyhlásiť bankrot. To by znamenalo prepustiť asi šesťdesiat pracovníkov a to nechcem, pretože mám pocit, že prepúšťam sám seba.“ A muž sa rozplakal. To je dobrý podnikateľ. Bojoval a modlil sa za svoj ľud, pretože bol „jeho“.

(Zo stretnutia pápeža Františka s pracovníkmi počas návštevy Janova, 27. máj 2017)

 

 

 

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Svetová sieť modlitby pápeža dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: famigliacristiana.it, pixabay.com