V Jánovom evanjeliu Ježiš pozýva učeníkov, aby prosili Otca v jeho mene, aby dostali to o čo prosia a aby mali radosť. S úmyslom prosiť o radosť a tiež o dar nových rehoľných povolaní pre Spoločnosť Ježišovu sa po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou stretli jezuiti slovenskej a českej provincie na tradičnej púti za povolania, ktorá sa uskutočnila v sobotu, 28. mája 2022, na Trlenskej chate pri Ružomberku.

Program púte, na ktorom boli prítomní aj obaja provinciáli, pátri Jozef Šofranko SJ a Petr Přádka SJ, začal spoločnou svätou omšou. V kázni sa spolubratom prihovoril P. Peter Buša SJ.

Nasledovala prednáška promótora povolaní P. Petra Sabola SJ, ktorý spolubratom priblížil nedávne európske stretnutie jezuitov, ktorí sa venujú pastorácii mladých a povolaní. Jezuiti z 23 krajín spoločne reflektovali nad výzvami dnešnej doby v oblasti pastorácie povolaní. Zhodli sa na tom, že sprevádzanie mladých ľudí je spoločná cesta, ktorou vedie Duch Svätý. Spoločné stretnutie, vzájomné počúvanie a rozlišovanie pomáhajú objavovať a nachádzať cestu, po ktorej sme pozvaní kráčať.

Po prednáške nasledovala diskusia a duchovný program vyvrcholil spoločnou adoráciou v kaplnke.

Záver púte sa niesol v duchu bratského stretnutia okolo spoločného stola.

Informoval: Peter Buša SJ