V sobotu 4. novembra sme si pripomenuli storočnicu jezuitu Vladimíra Šaturu, ktorý sa narodil 27. októbra 1923 v obci Jablonec, okres Pezinok. P. Šatura dlhé roky pôsobil ako profesor psychológie na Univerzite v Innsbrucku. Okrem akademickej činnosti sa venoval rodinnému poradenstvu a metodickým kurzom kresťanskej meditácie. Je autorom odborných i populárnych knižných publikácií a audionahrávok s podnetmi na meditácie.

Spomienková slávnosť začala svätou omšou v kostole sv. Márie Magdalény v Jablonci. Hlavným celebrantom bol páter provinciál Jozef Šofranko SJ. Život a dielo jabloneckého rodáka v kázni priblížil P. Milan Hudaček SJ, archivár Slovenskej provincie SJ. Okrem miestneho farára Branislava Trubača sa na slávnosti zišli aj jezuiti z Ivanky pri Dunaji, Trnavy a rodák z Jablonca P. Ján Benkovský SJ, celkovo 15 koncelebrantov.

Po sv. omši program pokračoval v miestnej základnej škole prezentáciou fotografií zo života P. Vladimíra Šaturu, výstavou kníh a osobnými spomienkami spolubratov, bývalých študentov, kňazov a rodinných príslušníkov. Milou príležitosťou na zdieľanie spomienok bolo agapé v miestnej škole. Bohatý program vyvrcholil návštevou jabloneckého cintorína, kde je P. Vladimír Šatura pochovaný.

Životopis P. Vladimíra Šaturu SJ

Vladimír Šatura sa narodil 27. októbra 1923 obci Halmeš, dnes Jablonec pri Pezinku ako druhý zo štyroch súrodencov. Základnú školu navštevoval v blízkych Budmericiach v rokoch 1934-36. Po skončení 5. triedy gymnázia, ktoré začal v Trnave, vstúpil 30. júla 1939 do noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Ten bol v tom čase v Ružomberku, kde v roku 1943 aj zmaturoval.

Filozofické štúdiá robil v rokoch 1943-1946 v Trnave a Brne. Predstavení ho roku 1946 poslali na teologické štúdiá do Ríma na Gregoriánsku univerzitu (1946-1950), kde absolvoval aj špeciálne štúdium pastorálnej teológie. V roku 1959 dosiahol doktorát teológie obhájením dizertačnej práce La psicologia della conoscenca di Kant e le sue diverse funzioni nella critica transcendentale (Psychológia poznania u Kanta a jej rozličné funkcie v transcendentálnej kritike). Ďalej sa špecializoval na štúdium psychológie na mníchovskej univerzite.

Po ukončení štúdií rok prednášal v Ríme na Gregoriánskej univerzite (1963) a od roku 1964 prijal miesto profesora v Innsbrucku (už ako rakúsky štátny občan). Na tamojšej teologickej fakulte prednášal psychológiu aj špeciálne otázky psychológie vo vzťahu k náboženstvu a teológii. Stal sa tu zakladateľom a riaditeľom Inštitútu pastorálnej psychológie. Okrem práce medzi študentami, ktorých sprevádzal na doktorandských štúdiách, boli obľúbené jeho semináre o meditácií. Tejto téme venoval viacero publikácií a článkov. V sedemdesiatych rokoch vytvoril aj skupinu nadšených priaznivcov meditácie, s ktorými sa stretával na pravidelných stretnutiach.

Po páde totality začal od roku 1991 vypomáhať svojimi prednáškami na Teologickom inštitúte sv. Alojza v Bratislave a od r. 1993 na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. V Ivanke pri Dunaji otvoril a viedol Centrum kresťanskej spirituality. Po roku 1999 opäť odišiel do Rakúska, kde pôsobil ako spisovateľ a kňaz v Steyri a v Thalheime pri Welsi. Po celý život sa veľmi usiloval upozorniť na úzku väzbu medzi psychológiu a spiritualitou. Posledné roky strávil v dome Diakonie vo Welsi, kde aj zomrel pred 15. rokmi, 2. novembra 2008. Pochovaný je v rodnom Jablonci.

Pátra V. Šaturu poznáme ako autora mnohých publikácií. V nemčine vydal 11 monografií, 9 obsiahlych štúdií v zborníkoch, desiatky odborných článkov a dokonca aj kazety s nahranými duchovnými impulzmi na meditáciu. Niektoré z jeho kníh vyšli aj v slovenčine (Psychológia meditácie, Prečo láska stroskotáva, Žime intenzívnejšie), zásluhou vydavateľstva Dobrá kniha. Z článkov uverejnených v slovenských médiách (Echo) zaujali slovenského čitateľa príspevky: Psychológia náboženstva a sekularizačná teória (1975), Pohľad psychológa na zrod svedomia (1978 – Echo). Do druhého zväzku Slovak Studies prispel štúdiou s názvom Rusko-sovietska psychológia s. 39-68, (1961). Články: Životná náplň a životné hodnoty, Bez životnej náplne niet života, Spôsob vyplnenie života, Všetko závisí od osobného postoja vyšli v období 1975-1978 v Slovenských hlasoch z Ríma a boli pre Slovákov v zahraničí podnetným čítaním.

Svojim dielom prof. Vladimír Šatura SJ prispel k celostnému chápaniu ľudskej osoby. V praxi priblížil vývinové chápanie osobnosti z kresťanského hľadiska.

Text a foto: Jozef Bartkovjak SJ, Peter Buša SJ