Vo štvrtok, 31. marca 2022 v popoludňajších hodinách v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave zomrel P. Viliam Karľa SJ, kňaz zo Spoločnosti Ježišovej.

P. Viliam Karľa SJ sa narodil 11. februára 1957 v Humennom. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 8. decembra 1977. Kňazskú vysviacku prijal v júni 1990 v Prešove. Posledné sľuby zložil 15. septembra 2001 v Košiciach.

Zádušná sv. omša bude v utorok 5. apríla o 10h v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, pohrebné obrady o 12h na cintoríne v Ivanke pri Dunaji.

 

P. Viliam Karľa SJ
(*11. 2. 1957 – †31. 3. 2022)

Narodil sa 11. februára 1957 v Humennom ako najstarší z troch detí rodičov Jozefa a Aurélie, rodenej Kapustovej. Vyrastal v katolíckom prostredí svoje rodiny i farského spoločenstva v Snine.

Po maturite na Strednej priemyselnej škole chemickej v Humennom v roku 1976, pokračoval v štúdiu na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave. Tu, 8. decembra 1977 tajne vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a začal rehoľnú formáciu. Jeho novicmajstrom bol P. Ďurček a spirituálom kard. Korec. Prvé rehoľné sľuby zložil 8. decembra 1980. V roku 1981 potom úspešne ukončil aj vysokoškolské štúdium a bol promovaný za chemického inžiniera.

Po návrate zo základnej vojenskej služby sa zamestnal na Útvare riadenia a kontroly akosti na Generálnom riaditeľstve Cukor-cukrovinky v Bratislave. Zároveň pokračoval v odbornom štúdiu na Chemicko-technologickej fakulte. Súčasne začal tajné štúdiá filozofie a  teológie na Teologickom inštitúte sv. Alojza pod vedením P. Krapku a P. Csontosa.

V lete 1987, aby sa mohol viac venovať rehoľnému štúdiu a formácii, rozhodol sa zmeniť zamestnanie a stal sa vychovávateľom na Strednom odbornom učilišti polygrafickom v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal už verejne, v júni 1990 v Prešove, z rúk Mons. Alojza Tkáča.

Počas prvého roku kňazstva pôsobil v Bratislave, kde sa okrem sviatostnej pastorácie venoval pastorácii detí a mládeže, a dokončil tiež základné štúdia na teologickom inštitúte.

Koncom roka 1991 ho jeho predstavení vyslali na licenciátne štúdia teológie na Filozoficko-teologickú vysokú školu Sankt Georgen vo Frankfurte nad Mohanom, ktoré úspešne ukončil v roku 1996. Po návrate pôsobil v Bratislave ako profesor dogmatiky na teologickom inštitúte a prefekt školastikov v Kolégiu Najsvätejšieho Spasiteľa.

V lete roku 1999 a 2000 absolvoval tretiu rehoľnú probáciu pod vedením P. Ivana Bunčeka. Posledné rehoľné sľuby zložil 15. septembra 2001 v Košiciach.

Od októbra 2001 sa potom naplno venoval prednášaniu dogmatiky na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. V rokoch 2004 a 2005 pracoval na doktorandskej práci v jezuitskej komunite v Ružomberku. Tu ho zastihlo menovanie P. Generála za rektora Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, ktorým bol od januára 2006 do decembra 2012.

Dizertačnú prácu na tému Liturgicko-ekleziálne prolegomena k náuke Druhého vatikánskeho koncilu o Eucharistii napokon dokončil v jezuitskej komunite v Prešove a v roku 2013 ju aj úspešne obhájil na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach.

Od septembra 2013 bol predstaveným komunity Exercičného domu v Prešove, rektorom Kaplnky sv. Ignáca, a stal sa tiež konzultorom provinciála.

V marci 2020 ho P. Generál vymenoval za sócia P. Provinciála. Začiatkom februára 2021 mu však bol diagnostikovaný zhubný nádor na hrubom čreve. Aby mohol podstúpiť nevyhnutnú liečbu, bol uvoľnený zo služby sócia, a s touto zákernou chorobou trpezlivo a s dôverou zápasil v kruhu spolubratov v jezuitskej komunite v Ivanke pri Dunaji.

Po zhoršení zdravotného stavu bol 23. marca hospitalizovaný v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. S vďačnosťou za svoje povolanie obetoval svoje utrpenie za spolubratov zo Spoločnosti Ježišovej i za svojich najbližších. Zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu Pánovi 31. marca 2022 v popoludňajších hodinách.

Nech ho večný Kráľ vezme pod zástavou kríža
do spoločenstva oslávenej Spoločnosti Ježišovej v nebi!

.

Zo života P. Viliama Karľu SJ

 

Prečo som jezuita? O svojom povolaní hovorí P. Viliam Karľa SJ