Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa SJ svojím listom dnes promulgoval nové univerzálne apoštolské preferencie Spoločnosti Ježišovej. Ide o 4 kľúčové apoštolské preferencie jezuitov na roky 2019 až 2029. Ako píše vo svojom liste páter Sosa, tieto univerzálne apoštolské preferencie sú „ovocím voľby“ medzi viacerými dobrými možnosťami. Ako také sú výsledkom 16 mesačného procesu rozlišovania celej Spoločnosti Ježišovej na jej rozličných úrovniach. Na konci tohto procesu boli pápežovi Františkovi predstavené štyri apoštolské preferencie. Ide o nasledujúce:

A. Ukázať cestu k Bohu skrze Duchovné cvičenia a rozlišovanie;
B. V poslaní zmierenia a spravodlivosti kráčať s chudobnými, s ľuďmi odsunutými na kraj spoločnosti a s tými, ktorých dôstojnosť bola pošliapaná;
C. Sprevádzať mladých ľudí v stvárňovaní budúcnosti naplnenej nádejou;
D. Spolupracovať v starostlivosti o náš Spoločný domov

Svätý Otec ich vo svojom liste z dňa 6. februára 2019 potvrdil pre celú Spoločnosť Ježišovu. Na margo procesu rozlišovania, pápež František oceňuje, že, „bolo to dynamické rozlišovanie, a nie niečo knižné či laboratórne“. V liste sa okrem iného uvádza, že „vybrané preferencie sú navyše v súlade s aktuálnymi apoštolskými prioritami Cirkvi, vyjadrenými prostredníctvom riadneho magistéria pápeža, synôd a biskupských konferencií, predovšetkým vychádzajúc z Evangelii gaudium.“ Nové apoštolské preferencie takto ukazujú smer pre Spoločnosť Ježišovu v jej snahe ponúknuť to čo slúži väčšej Božej službe a univerzálnejšiemu dobru.

Provincialát Spoločnosti Ježišovej na Slovensku: 19. február 2019

Štyri zvolené preferencie sú výsledkom 16-mesačného procesu rozlišovania celého rehoľného spoločenstva jezuitov, ktoré prebiehalo na rozličných úrovniach. Do procesu boli zahrnutí prakticky všetci členovia rehole. Nové apoštolské priority Spoločnosti Ježišovej schválil Svätý Otec František v liste, ktorý prinášame v plnom znení.

List pápeža Františka generálnemu predstavenému jezuitov:

Vo Vatikáne, 6. februára 2019

Najdôstojnejšiemu pátrovi Arturovi Sosovi SJ, generálnemu predstavenému Spoločnosti Ježišovej

Drahý brat, ďakujem za tvoj list zo 17. januára a za rozhovor, ktorý sme mali v tejto súvislosti.

Proces, ktorým sa Spoločnosť dopracovala k univerzálnym apoštolským preferenciám na najbližšie roky bol kráčaním, to znamená, že výber z rozličných apoštolských možností ju uviedol do pohybu. Táto skutočnosť ma potešuje, bolo to dynamické rozlišovanie, a nie niečo knižné či laboratórne, čo by naopak nebolo ozajstným rozlišovaním.

Štyri vybrané preferencie sú navyše v súlade s aktuálnymi apoštolskými prioritami Cirkvi, vyjadrenými prostredníctvom riadneho magistéria pápeža, synôd a biskupských konferencií, predovšetkým vychádzajúc z Evangelii gaudium.

Prvá preferencia je kľúčová, pretože predpokladá ako základnú podmienku vzťah jezuitu s Pánom, osobný a komunitný život modlitby a rozlišovania. Odporúčam ti, aby si vo svojej službe generálneho predstaveného na tomto nástojil. Bez tohto postoja modlitby ostatné nefunguje.

Vďaka za túto prácu, ktorú odobrujem a potvrdzujem ako misiu. Prosím, neprestávaj sa za mňa modliť. Ja tak robím za vás a Spoločnosť.

Nech ťa Ježiš žehná a Svätá Panna ochraňuje. Bratsky,

Pápež František