Čo prináša septembrové číslo mesačníka Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová pápež František pripomína našich duchovných sprievodcov na cestách. „Archanjeli Michal, Rafael a Gabriel stoja pred Pánom, aby mu slúžili a oslavovali ho. No posiela ich aj preto, aby nás sprevádzali. Majú dôležitú úlohu pri našej púti k spáse.“

V úvodníku redakcia prináša pokračovanie témy „Povolanie ku svätosti“. Ponúka voľné prerozprávanie nového dokumentu Svätého Otca, ktorý upozorňuje aj na nesprávne chápania svätosti. Okrem iného pripomína: „Často sa zabúda na to, že nie sme ospravodlivení svojimi skutkami, ani naším úsilím, ale Božou milosťou.“

V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu nájdete ďalšiu časť cyklu Kataríny M. Tóthovej Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Autorka upriamuje pozornosť čitateľov na osobnosť svätého Bernarda z Clairvaux (1091 – 1153) a jeho modlitby, duchovnosť, dôveru v Pána a jeho Matku, ktorá je inšpiráciou pre život viery aj dnes.

Čisté duše – takto nazvala svoj príspevok Elena Kosová. Delí sa o svoju mimoriadnu skúsenosť dlhoročnej práce v domove sociálnych služieb. Pracovala s hendikepovanými, ktorí vedeli prejaviť záujem aj o duchovné veci – svedčia o tom ich kresby, ktorými je článok ilustrovaný.

Septembrového úmyslu Svetovej siete modlitby Svätého Otca (Apoštolátu modlitby) sa týka článok Andrey Eliášovej Cirkev utiera slzy Afrike. Povzbudzuje k modlitbe za to, aby mladí Afričania mali prístup ku vzdelávaniu a práci vo vlastnej krajine.

Páter Vendelín Javorka SJ prežil desať rokov v sovietskych gulagoch. Vo svojich duchovných cvičeniach zanechal hlboké myšlienky, ktoré z archívov Spoločnosti Ježišovej vytiahol páter Ladislav Csontos a na pokračovanie ich odhaľuje a pripomína širšej verejnosti. Tentoraz ich čitateľ nájde pod názvom Mária, Matka bolestná.

Biblia a morálka – v 17. časti tohto cyklu biblista páter Ján Ďurica vysvetľuje význam Desatora ako základu univerzálnej morálky, ktorá otvára ľuďom bohatstvo Božieho slova. Objasňuje vzťah Chudobní a sociálna spravodlivosť, zákonodarné kódexy, vysvetľuje, ako Biblia vníma cudzincov.

V rubrike V radosti i bolesti možno nájsť článok Bude „novou“ patrónkou periférií? Andrea Eliášová v ňom píše o septembrovom blahorečení Matky Alfonzy Márie Eppingerovej, mystičky z Niederbronnu, zakladateľky dvoch reholí. Približuje jej vzťah k chorým, opusteným, núdznym, ako aj dielo, ktoré zanechala a ktoré dodnes šíria jej nasledovníčky aj na Slovensku.

Živého ma nedostanete! Pod týmto názvom Mons. Imrich Tóth, kňaz pôsobiaci v Paríži, prináša 2. časť spomienok na kňaza Františka Revesa, hrdinu z obdobia totality, ktorému sa podarilo zachrániť vyše sto ľudí, z toho 80 kňazov a bohoslovcov. Tým hrozilo šikanovanie zo strany režimu a znemožnenie teologických štúdií. Takmer 40 rokov bol F. Reves misionárom Slovákov vo Francúzsku a jeho život i kňazská cesta pripomína dobrodružno-kriminálny filmový príbeh.

Bazilika svätého Emeráma v Nitre – to je téma, ktorú v rubrike Z našich dejín dáva do pozornosti páter Milan Hromník. Poukazuje na význam tejto svätyne pre náš národ, píše o jej historickej, kultúrnej a duchovnej hodnote.

Rubrika Hlasy a ohlasy je zostavená z listov čitateľov Posla z rozličných končín sveta. Opisujú svoje dojmy z obsahu časopisu a delia sa o to, čo ich obohatilo.

7. časť Lurdských príbehov zavedie čitateľov do Kamennej modlitebne – takto si veriaci pomenovali miesto s lurdskou jaskynkou v Drahošanke, jednej z mestských častí Čadce. Ľubomír Kaľavský objasňuje vznik tohto miesta i jeho súčasnosť.

Autorka rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) sa tentoraz najmenším prihovára príbehom, ktorý nazvala Majka záchranárka a milosrdný Samaritán. Pripája i báseň Anjelik a motivačné otázky pre malých čitateľov.

V tomto roku vydal Vatikán vôbec prvý cirkevný dokument o športe. V rubrike Letom svetom sa dozviete aj to, že zo 700 základných kameňov nových kostolov, ktoré posvätil svätý pápež Ján Pavol II. v roku 1991 v Bratislave-Vajnoroch počas návštevy Slovenska, už bolo postavených viac ako 600. Ešte oveľa viac nových, povzbudzujúcich správ a zaujímavostí z kresťanského sveta nájdete v uvedenej rubrike.

V ďalšom vydaní rubriky „Mami, nerieš…“ Eva Žilineková cez vzťah k svojmu synovi približuje niektoré zaujímavé čriepky z ich rozhovorov a diskusií. Tentoraz píše o tom, ako nerozdeľovať ľudí – ani podľa farby pleti, ani podľa sociálneho postavenia. Máme milovať bez rozdielu, podľa príkladu evanjelia.

* * *

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.