Na prelome starého a nového roku sa v Európe konajú modlitbové stretnutia za jednotu kresťanov. Tohoročné 45. ekumenické stretnutie na tému Vnútorný život a solidarita sa konalo od 28. decembra 2022 do 1. januára 2023 v nemeckom meste Rostock. Väčšinu účastníkov tvorili mladí vo veku od 18 do 35 rokov. Na organizácii modlitieb sa pravidelne podieľala ekumenická komunita bratov z Taizé. Hostiteľmi účastníkov boli mestá a komunity v regióne. Počas stretnutia nachádzali mladí ľudia v duchu hesla „priateľstvo a dôvera“ prijatie v rodinách. Na toto podujatie poslali mnohé cirkevné i politické autority pozdravné odkazy a mladým nechýbali ani povzbudivé slová pápeža Františka. Spoločné modlitby sa konali na rôznych prijímacích miestach v Hanse Messe Rostock-Schmarl. Zdieľanie viery na stretnutiach obohatilo veriacu komunitu a napomohlo k vytvoreniu nového spoločenstva.

Taizé a Nemecko
Brat Alojz, prior ekumenického spoločenstva v Taizé, na začiatku privítal účastníkov a organizátorov stretnutia a vyjadril radosť, že sa koná práve v Rostocku. V predslove vyzdvihol skutočnosť, že medzi tými, ktorí prijímajú pútnikov, sú aj takí, ktorí nepatria ku kresťanskej viere. Kresťania sú na severovýchode Nemecka menšinovou skupinou v spoločnosti. Náročná situácia ich podnecuje k dialógu s každým, s kým je možné spoločne čeliť životným výzvam a s dôverou pracovať na rozvoji spoločnosti. Brat Alojz v hlavnej časti príhovoru poukázal na jadro vianočného posolstva. Tvorí ho zvesť o tom, že „Ježiš je svetlo sveta, ktoré je ohrozené a je dokonca neviditeľné, no napriek tomu jeho svetlo nikdy nezhasne.“ Jedna zo starých vianočných kolied na Ukrajine – pokračoval prior z Taizé – pripomína: „Vysušte si slzy z očí, pretože Boží Syn prichádza svojou láskou spasiť svet. Svetlo svieti na oblohe.“ Svetlo, ktoré prichádza a svieti, je Kristus, zjavujúci sa na svete. On prichádza tiež v tme či v noci a jeho svetlo už svieti aj v najhlbšej tme. Ľudská viera vedie naše životy k dôvere v Boha a nie k zúfalstvu nad ľudskosťou. Boh povoláva mladých ľudí k tvorivosti, aby odolali strachu, ktorý paralyzuje. Povoláva ich k tomu, aby mohli vysloviť „nie“ nespravodlivosti vo všetkých jej podobách, aby mohli povedať „áno“ i dovoliť dozrieť tomu, čo im umožní spoločne hľadať odpovede na výzvy našej doby.

Pozdravné posolstvá
Konštantínopolský patriarcha Bartolomej zaslal ekumenickému stretnutiu v Rostocku posolstvo, v ktorom napísal: „Skúsenosť, ktorá sa vám ponúka v týchto dňoch, sa dotýka samotného základu kresťanstva. Aj keď doposiaľ naše cirkvi ešte nie sú disponované pre slávenie pri tom istom kalichu, chvíle zdieľania a realita stretnutia sú hmatateľným prejavom autentickej skúsenosti spoločenstva.“ Viera, píše Bartolomej, je často vystavená skúškam v udalostiach ľudstva, ale naša cesta je jasná, je to nasledovanie pravdy zjavenej vteleným Kristom, ktorý dal svoj život za život sveta. Konštantínopolský patriarcha trvá na hľadaní jednoty medzi kresťanmi a vydávaní svedectva, ku ktorému sme zaviazaní nezvratným záväzkom. Pozýva mladých, aby pochopili stále sa obnovujúci význam tohto volania. V každom z vás, uzatvára patriarcha, nech zažiari milosť jednoty a pokoja a nech je nositeľom nádeje, ktorá podporuje život Cirkvi.

Tajomníčka Luteránskej federácie, Anna Burkhardtová, v posolstve ekumenickému spoločenstvu napísala: „Boží plán pre náš svet je úmysel zmierenia a pokoja. Avšak vojnová realita dnes opäť ohrozuje Európu. Modlime sa za pokoj na Ukrajine a na mnohých iných miestach našej planéty. Modlime sa aj my za zmier s našou planétou, samotnou Zemou.“ Svoje posolstvo uzatvára žehnaním: „Nech vás Boh žehná, aby ste aj vy mohli byť požehnaním pre iných.“

Posolstvo z Ríma
Arcibiskup Edgar Peña Parra, zástupca Štát-neho sekretariátu, zaslal z Vatikánu list, v ktorom poznamenáva, že dnes svet čelí novým výzvam a najmä návratu vojny do srdca Európy. Mladým ľuďom píše, že práve modlitbou, vnútorným životom, osobným vzťahom s Pánom zostáva naša nádej živá a dôvera v neho sa neustále obnovuje. Praktizovaním ľudskej solidarity možno pocítiť, ako veľmi môže Boh konať, aby zmenil svet. Zhromaždeným na európskom stretnutí Taizé v Rostocku pápež František vyjadruje svoju duchovnú blízkosť a náklonnosť. Je šťastím, že je tu príležitosť opäť sa stretnúť. Vďaka Pánovi! Svet čelí ďalším veľkým výzvam a musíme byť jasní tvárou v tvár zlu, čo nás obklopuje, ako aj voči tomu, čo niekedy prebýva v našich srdciach. Vnútorný život a solidarita nás privádzajú k tomu k dôvere v Boha bez zúfalstva z ľudskosti. V evanjeliu vidíme, že Ježiš pripravuje svojich učeníkov, aby odolali strachu, ktorý narúša vnútorný svet človeka. Nedáva im hotové odpovede, ale sľubuje svojho Ducha, ktorí ich otvorí pre otázky aktuálnych čias. Pápež František vám pre toto poslanie udeľuje apoštolské požehnanie a prosí Ducha Svätého, aby vo vás vzbudil a udržal to isté „áno“, aké vzbudil v srdci Panny Márie.

Leták akcie 365 január 2023 v PDF

Pripravil: Milan Hudaček SJ
Foto: taizerostock.de