Čo prináša decembrové číslo časopisu Posol?

Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová zamýšľa nad významom a obsahom Adventu. Pripomína ho ako čas očakávania a nádeje. „Ježiš stojí pri dverách a klope. Každý deň,“ uvažuje pápež. Boha predstavuje ako Toho, ktorý kráča po našom boku, aby nás podopieral, aby nám „vlieval odvahu v skúškach a v utrpení“.

Ako sa pripravíme na Ježišovo narodenie? V úvodníku s týmto názvom si kňaz Benjamín Kosnáč všíma „deväť postáv Adventu“ a hľadá odpovede na otázku, ako tieto postavy či skupiny postáv prežívali úplne prvý Advent v dejinách. Pozýva nás k dobrej príprave na vianočné sviatky a k radosti z toho najväčšieho, najvzácnejšieho Daru – z narodenia Spasiteľa.

V závere Roku svätého Jozefa si môžeme slovami svätého Bernadína Sienského pripomenúť dôležitú úlohu a príťažlivú osobnosť svätého Jozefa, verného živiteľa a strážcu Božieho Syna.

V ďalšej časti cyklu Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby sa Katarína M. Tóthová pristavila pri osobnosti blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej (1916 – 1955). Autorka opisuje jej rodné oravské prostredie, štúdiá, prvé pracoviská: nemocnicu v Humennom a v Bratislave. Vyzdvihuje Zdenkinu vrúcnu lásku k Ježišovi Kristovi, o čom svedčí aj pripojená modlitba: Zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

V rubrike Apoštolát modlitby nájdu čitatelia článok Andrey Eliášovej S Dominikovou horlivosťou za spásu duší. Pripomína aj putovanie relikvie zakladateľa rehole dominikánov po Slovensku a jeho  príklad starostlivosti o duše. 

V cykle Biblia a morálka páter Ján Ďurica tentoraz vysvetľuje boj apoštola Pavla proti modlárstvu a pohanským kultom. Zároveň objasňuje opozíciu Apokalypsy svätého Jána voči systému zameranému proti Bohu.

Moje nezabudnuteľné Vianoce: pod týmto názvom Anežka Lajčinová rozpráva svoju skúsenosť z mladosti o tom, ako v rodine prežili jednu nevšednú „tichú a svätú noc“ v časoch totalitného režimu. Zároveň oceňuje prístup svojich rodičov: „Som im vďačná, že aj v ťažkých časoch našli spôsob, ako si zachovať vieru a odovzdať ju aj svojim deťom.“

Bystrík Mistrík vo svojej meditatívnej básni vyslovil Adventné prosby. V očakávaní sviatku Narodenia Pána môžeme aj my prosiť: „Príď k nám, Pane Ježišu, a splň túžbu najvyššiu. Naplň duše pokojom, uč nás správnym postojom…“

Celý život „ošetrovala“ svätých – takýto výstižný titulok dala svojmu článku autorka Andrea Eliášová. Je to pútavé svedectvo o nedávno zosnulej poprednej slovenskej reštaurátorke Márii Spoločníkovej. Čitatelia ho nájdu v rubrike pre chorých – V radosti i bolesti.

Na jeho dielo – mozaiku Sedembolestnej v kaplnke TV LUX sa denne pozerá množstvo veriacich. Vytvoril si pevný osobný vzťah s Bohom, rád číta Sväté písmo a poklad viery odovzdáva i svojej rodine. Je vnukom gréckokatolíckeho kňaza. V jeho tvorbe prevažujú duchovné témy. A tak možno právom tvrdiť, že Mgr. art. Ľubo Michalko svojím umením chváli  Boha. O jeho životnej, umeleckej i duchovnej ceste a tiež o jeho pomoci kresťanským výtvarníkom sa viac dozviete v článku Milana Hromníka.

Eva Steindlová sa delí o svoju skúsenosť – o pekný duchovný zážitok z účasti na svätej omši, ktorú v Šaštíne slúžil v septembri pápež František. Skutočnosť, že našu krajinu poctil svojou až štvordňovou návštevou, vyjadrila slovami: Pán Boh miluje naše malé Slovensko.

Mária Gáliková, ktorá vedie občianske združenie Dobrota pre Afriku, približuje zaujímavý projekt Chlieb sv. Jozefa. Vysvetľuje, prečo je práve pestún Pána Ježiša patrónom chudobných roľníkov v Afrike, osobitne v Stredoafrickej republike. Opisuje, ako sa Afričania učia pestovať plodiny, aby neboli odkázaní na dovoz drahých potravín. Ďakuje všetkým dobrodincom zo Slovenska, ktorí nie sú nevšímaví voči biednym.

V rubrike Z našich dejín sa možno dočítať z pera pátra Ladislava Csontosa SJ o pozoruhodnom kňazovi Alojzovi Litvovi (1912 – 1998), rodákovi z Mikšovej pri Bytči. Nadaný jezuita zanechal hlbokú stopu v dejinách Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Nechýba úryvok z jeho zachovaných duchovných úvah.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz čitateľom do pozornosti zaujímavú knihu Katolícke kostoly na historických pohľadniciach autora Tibora Verzála. Zdôrazňuje jeho dôkladný zberateľský výskum, originálnosť témy, vkusné grafické spracovanie a členenie podľa jednotlivých biskupstiev. Súčasťou knihy sú pohľadnice s fotografiami významných barokových pamiatok.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa  skúsená autorka Gabriela Spustová prihovára deťom príbehom o Ježišových blahoslavenstvách, ktorý deťom opäť vyrozprávali obľúbené postavičky Vetríček Kvapôčka. Deti tu nájdu aj motivačné otázky k téme príbehu, rozvíjajúce ich poznanie.

Vedeli ste, že blízko miesta v Šaštíne, kde pápež František slúžil nedávno svätú omšu, pribudne vyše šesť metrov vysoký kríž? A viete, koľko kníh je vo Vatikánskej apoštolskej knižnici? O nových kandidátoch na blahorečenie, o Slovenskej katolíckej misii v Bruseli a ďalších zaujímavostiach zo života Cirkvi vo svete sa dočítate v tradičnej  rubrike Letom svetom.

V koncoročnom vydaní Posla už tradične nájdete poďakovanie zodpovedného redaktora pátra Jána Ďuricu SJ všetkým dobrodincom, prispievateľom, čitateľom i spolupracovníkom za vytvorenie krásneho duchovného spoločenstva v roku 2021 a za priazeň i v tomto neľahkom čase…

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.