Byť kresťanom znamená okrem iného predovšetkým objavovať Boha cez osobu Ježiša Krista. Mať s ním živý, osobný, dôverný vzťah. V Druhom týždni duchovných cvičení kladie sv. Ignác na začiatok každej evanjeliovej kontemplácie prosbu o dôverné, intímne poznanie Pána, ktorý sa pre mňa stal človekom, aby som ho viac miloval a nasledoval. Toto vnútorné poznanie Pána nie je výsledkom našej inteligencie, vzdelania, ale je milosťou, darom, po ktorom musíme túžiť a vyprosovať si ho.

Osoba Ježiša Krista je pre nás nesmiernym tajomstvom. Skutočné poznanie jeho osoby, jeho srdca, je viac milosťou a darom, ako naším výkonom. Aj vzťah k Ježišovi má svoje pravidlá ako každý iný vzťah. Každý vzťah môže rasť, stávať sa dôvernejším, hlbším, intímnejším, alebo chladnúť, vyhasínať, až sa rozpadne. V každom vzťahu je potrebné investovať doň svoj čas, pozornosť, dôveru, komunikovať s milovaným, zdieľať tajomstvá svojho srdca.

Bohatstvo Ježišovho srdca, jeho osoby, je tak nevyčerpateľné, že vždy nám môže byť odhalené niečo nové z tohto tajomstva. V každej novej životnej situácii nám Ježiš môže zjaviť niečo z tohto bohatstva. Raz je pre nás viac Učiteľom, inokedy Priateľom, alebo milosrdným Spasiteľom, Cestou a Svetlom na nej, Chlebom života, či Prameňom živej vody, ktorý môže uhasiť náš smäd po pravde a láske. On sám nás pozýva: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije… z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ (Jn 7, 38).

Biblický text

Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. (Jn 15, 1 – 11)

Prosba

Prosím o dôverné poznanie Pána, ktorý sa pre mňa stal človekom, aby som ho viac miloval a nasledoval.

Z Ignácovho života

„Zmocnila sa ma však veľká túžba pred odchodom ešte raz ísť na Olivovú horu, keď nie je Pánova vôľa, aby som zostal na týchto posvätných miestach. Na Olivovej hore je kameň, z ktorého náš Pán vystúpil na nebesia, a ešte teraz vidieť na ňom odtlačené šľapaje; kvôli nim som sa tam chcel vrátiť, aby som ich ešte raz mohol uvidieť.
Pri návrate z Olivovej hory postretol som akéhosi kresťana s opaskom, ktorý slúžil v kláštore. Tento s hnevom a veľkou palicou a posunkami mi hrozil, že ma nabije. Keď som sa priblížil k nemu, chytil ma mocne za rameno. Keď som tak kráčal tou cestou v pevných rukách tohto kresťana s opaskom, dostalo sa mi od Pána veľkej útechy; zdalo sa mi, že som videl stále pred sebou Krista. A to trvalo bez prestania s hojnou útechou, kým som neprišiel do kláštora.“ (Rozhovory pútnika 47, 48)

Niekoľko otázok na reflexiu

  • Túžim po dôvernom poznaní Pána? Záleží mi na prehlbovaní vzťahu k Nemu?
  • Kým je Ježiš Kristus pre mňa v tejto etape môjho života?
  • Čo mi pomáha rozvíjať môj vzťah k Ježišovi Kristovi?

Záverečná modlitba

Ukáž nám, prosím, milovaný Spasiteľ, keď klopeme, aby sme ťa poznali a iba teba milovali, teba jediného milovali, jedine po tebe túžili, o tebe jedinom vo dne v noci rozjímali a stále o tebe premýšľali. Roznieť v nás toľko svojej lásky, koľkou sa patrí mať rád a milovať teba, Boha, aby celé naše vnútro zaujala láska k tebe, aby sa nás celých zmocnila láska k tebe, aby všetky naše zmysly naplnila láska k tebe, aby sme okrem teba, ktorý si večný, nevedeli nič iné milovať, aby nebolo v našom ovzduší, na tejto zemi a v našom mori toľko vody, koľko by dokázalo túto lásku v nás vyhasiť, podľa onoho: „Ani veľké vody lásku neuhasia.“ Aby sa to aj v nás aspoň čiastočne splnilo, nech nám dá náš Pán, Ježiš Kristus, ktorému sláva na veky vekov. Amen. (Poučenie sv. opáta Kolumbána; Liturgia hodín, utorok 28. týždňa)

Text modlitby v PDF

Foto: jesuits.global


V septembri minulého roku sme si pripomenuli desiate výročie náhlej smrti P. Petra Bujka SJ, ktorého si Pán povolal 3.9.2013. P. Bujko bol vyhľadávaným exercitátorom a duchovným sprievodcom. Hneď od svojej vysviacky pôsobil v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, kde jeho hlavnou náplňou bolo dávanie duchovných cvičení. V duchovných cvičeniach sprevádzal mnoho ľudí, ako zasvätených tak ja laikov, rozbehol tiež dávanie duchovných cvičení v každodennom živote, aj online formou.

V úvode ku knihe Bože, ty si môj Boh Páter Bujko o duchovných cvičeniach hovorí toto: „Cieľom duchovných cvičení je spoznať a zbaviť sa toho, čo nám nedovoľuje žiť v plnosti, hľadať a nachádzať Božiu vôľu pre svoj život; hľadať, aký plán má Boh pre náš život, a rozhodnúť sa ho realizovať. Pomocou duchovných cvičení môže človek usporiadať svoje vzťahy, vzťah k sebe samému, k Bohu a k ostatným stvoreniam. Duchovné cvičenia môžu byť pre každého človeka hlbokou skúsenosťou Božej lásky, predovšetkým cez skúsenosť nesmierneho Božieho milosrdenstva a odpustenia, časom uzdravenia a duchovného posilnenia“.

V kontexte týchto slov vám chcem aj naďalej ponúkať výber z duchovných cvičení P. Petra Bujka, ktoré pripravil roku 2012. Nech sú pre vás tieto texty obohatením vášho duchovného života.