Čo prináša júnové číslo časopisu Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová nájdu čitatelia myšlienky Svätého Otca, ktorými nás povzbudzuje: Nasledujme Ježiša, „pretože on je cesta vedúca k pravému šťastiu… Myslime na to, že sme povolaní k večnosti, k stretnutiu s Bohom.“

Takže začíname… prihovára sa vo svojom úvodníku páter Milan Hromník. A k čomu pozýva? Objaviť zachraňujúcu silu Ježišovej lásky prúdiacej z jeho Srdca. Najmä v náročných situáciách môže postačiť jednoduchá, no silná prosba: „Ježišu, teraz ukáž na mne svoju moc. “

Rubrika Úcta k Ježišovmu Srdcu ponúka ďalšiu časť cyklu Ježišovo prebodnuté Srdce. Taliansky jezuita Massimo Taggi si tentokrát všíma osobnosti Cirkvi späté so šírením úcty k Ježišovmu Srdcu v období stredoveku.

V mesiaci júni, keď osobitnou slávnosťou oslavujeme Najsvätejšie Srdce Ježišovo, časopis Posol pripomína aj Dvanásť prisľúbení, známych od čias svätej Margity Márie Alacoque a stále platných.

Srdce plné lásky oslavuje a zároveň prosí Bystrík Mistrík v novej meditatívnej básni. „Tvoje Srdce plné lásky učí ľudí žiť kresťansky, klesajúcim dáva silu vždy prekonať ťažkú chvíľu. Ty si prameň všetkých čností, privádzaj nás ku svätosti.“

Rubrika Apoštolát modlitby pozýva čitateľov k spoločnej modlitbe za zamedzenie mučenia a pomoc obetiam. Autor článku páter Jozef Bartkovjak SJ si všíma, ako táto téma rezonuje v spoločnosti aj v Cirkvi a ako na ňu reaguje Svätý Otec, ktorý sa v minulosti osobne zasadzoval za vyslobodzovanie ľudí z mučiarní v období diktatúry v Argentíne.

Stonásobne viac – pod týmto názvom nájdete rozjímanie pátra Jána Buchtu (1922 – 1972) nad úryvkom z Markovho evanjelia. Životný príbeh tohto obetavého kňaza, spisovateľa a prekladateľa, rodáka zo Skalice, prináša páter Ladislav Csontos v rubrike Z našich dejín.

V cykle Biblia a morálka páter Ján Ďurica pokračuje vo vysvetľovaní konania človeka v prítomnosti, ktoré má smerovať k cieľu. Zdôrazňuje, že kresťan má žiť stále s pohľadom upretým do budúcnosti, lebo jeho nádejou je viera vo vzkriesenie a večný život.

Vo svojom Africkom zápisníku kňaz Mons. Marián Gavenda približuje ďalšie dva dni prežité vo veľmi chudobnej, ale na živú vieru bohatej Tanzánii, do ktorej priniesli finančnú i materiálnu pomoc zo Slovenska. Zvlášť ho zaujalo, akú úctu prejavujú tamojší veriaci Božiemu slovu počas slávenia svätej omše…

Recept na úspešný rodinný život? Pod týmto názvom nájdu čitatelia Posla druhú časť rozhovoru s pani Máriou Draveckou, manželkou nedávno zosnulého matematika a diplomata Jozefa Draveckého. Páter Jozef Bartkovjak SJ presne cielenými otázkami zisťuje, aké podoby mal jej rodinný život na Slovensku i v zahraničí. Pani Mária, vyštudovaná lekárka, sa naplno venovala svojim piatim deťom a prispôsobila sa poslaniu manžela-diplomata, ktorého posledným pôsobiskom bolo naše veľvyslanectvo vo Vatikáne.

Žena, slnko rodiny. Takýto výstižný obraz použil v jednom zo svojich príhovorov pápež Pius XII., aby vyjadril dôležité poslanie ženy, matky. „Je slnkom svojou veľkodušnosťou a schopnosťou obetovať sa, stálou radosťou, pozornou a milou starostlivosťou o všetko…“

V rubrike Hlasy a ohlasy dostali slovo čitatelia Posla. Sú vďační za veľkú duchovnú rodinu, ktorú tvoria. Uvedomujú si, že jej členov spája vzájomná modlitba za živých i tých, čo už odišli do večnosti.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva do pozornosti knihu meditácií o Litániách k Ježišovmu Srdcu s názvom Ohnisko lásky. Jej autorom je páter Jozef Búda (1898 – 1994), profesor Svätého písma, kňaz svätého života.

Rubrika Naši nebeskí priatelia približuje osobnosť obľúbeného rehoľníka svätého Antona Paduánskeho, učiteľa Cirkvi, vynikajúceho kazateľa a divotvorcu. Jeho liturgickú spomienku v Cirkvi máme 13. júna.

Ježiš v Kafarnaume učí apoštolov. Takto nazvala svoj príspevok v rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová. Evanjeliové príbehy rozpráva zrozumiteľným, živým štýlom, pripája aj motivačné otázky pre deti.

O viacerých zaujímavostiach z Cirkvi u nás i vo svete sa dozviete v tradičnej rubrike Letom svetom.

Iskry svätého Ignáca trochu inak – myšlienky zakladateľa jezuitov s úvahami Gabriela Hevenešiho SJ nanovo spracovali páter Vlastimil Dufka SJ a sestra Lívia Marková CJ. Ďalšia z uverejnených „iskier“ má názov Túžby ľudského srdca.

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.