Ako spoločníci v poslaní zmierenia a spravodlivosti sme sa rozhodli kráčať s jednotlivcami a spoločenstvami ľudí, ktorí sú zraniteľní, vylúčení, marginalizovaní a ľudsky ožobráčení. Zaväzujeme sa kráčať s obeťami zneužívania moci, zneužívania svedomia a sexuálneho zneužívania; s vyhnancami tohto sveta. So všetkými tými, ktorých biblická tradícia pozná ako chudobných zeme, na plač ktorých Pán odpovedá svojím vyslobodzujúcim vtelením. Nevyhnutnou podmienkou toho, aby sme sa stali spoločníkmi „na ceste“ Ježišovým spôsobom, je okrem blízkosti k chudobným „ohlasovať jeho evanjelium nádeje mnohým chudobným, ktorí obývajú tento náš dnešný svet“. Priblížiť sa chudobným znamená vyjsť na ľudské periférie a k ľuďom na okraji spoločnosti, prijať ich štýl života a práce primerane situácii, aby sa naše sprevádzanie stalo dôveryhodným. Aby sme dosiahli tento cieľ, zaväzujeme sa na všetkých úrovniach Spoločnosti rozlíšiť, kto sú medzi nami najzraniteľnejší a vylúčení, a nájsť spôsob, ako kráčať blízko nich.

Cesta, po ktorej chceme s chudobnými kráčať, je podporovanie sociálnej spravodlivosti a zmena ekonomických, politických a sociálnych štruktúr, ktoré vytvárajú nespravodlivosť; táto cesta je nevyhnutným rozmerom vzájomného zmierenia sa jednotlivcov, ľudí a ich kultúr navzájom, s prírodou a s Bohom. Osobitné miesto v našom záväzku voči zmiereniu a spravodlivosti vo všetkých ich rozmeroch má starostlivosť o domorodých obyvateľov, ich kultúru a ich základné práva.

Potvrdzujeme náš záväzok starať sa o migrantov, vysídlených ľudí, utečencov a obete vojny aj obchodovania s ľuďmi. Podobne sme odhodlaní brániť kultúru i dôstojnú existenciu domorodých obyvateľov. V nadväznosti na to budeme naďalej pomáhať pri vytváraní podmienok pohostinnosti a sprevádzať všetkých týchto ľudí v procese ich integrácie do spoločnosti a podporovať obranu ich práv. Chceme prispieť k posilneniu politickej demokracie poskytovaním dobrej občianskej formácie, osobitne medzi tými, ktorí sú na najnižších poschodiach sociálnej pyramídy. Podporovaním sociálnych organizácií, ktoré sa venujú hľadaniu spoločného dobra, chceme pomôcť čeliť zhubným následkom rozličných foriem „neo-liberalizmu“, fundamentalizmu a populizmu.

Zaväzujeme sa pomáhať eliminovať zneužívanie v rámci Cirkvi, ako aj mimo nej, usilovať sa o zaručenie toho, aby sa patrične načúvalo a pomáhalo obetiam, aby sa zadosťučinilo spravodlivosti a aby sa uzdravili zranenia. Tento záväzok zahrňuje prijatie jasných postupov na prevenciu zneužívania, stálu formáciu tých, ktorým je zverené poslanie, a skutočné úsilie identifikovať sociálne pôvody zneužívania. Takto chceme účinne podporovať kultúru, ktorá chráni všetky zraniteľné osoby, osobitne mladistvých.

Pridávame sa k mnohým iným ľuďom a inštitúciám v podpore kultúry pohostinnosti a v obhajovaní práv detí a iných, ktorí sa stali zraniteľnými vďaka zmene sociálnych štruktúr. Sprevádzať ožobráčených od nás vyžaduje zlepšiť naše štúdiá, našu analýzu a reflexiu, aby sme do hĺbky pochopili ekonomické, politické a sociálne procesy, ktoré vyvolávajú takúto veľkú nespravodlivosť. Rovnako musíme prispieť k vypracovaniu alternatívnych modelov. Zaväzujeme sa podporovať proces globalizácie, ktorý uznáva mnohorakosť kultúr ako poklad ľudstva, ochraňuje kultúrnu rôznorodosť a podporuje vzájomnú kultúrnu výmenu.

Sprevádzame chudobných inšpirovaní našou vierou v Boha, Otca milosrdenstva, ktorý nás pozýva osvojiť si zmierenie ako základ nového ľudstva.