Páter Mark Lewis SJ, rektor Pápežskej Gregoriánskej univerzity, prevzal 15. marca od pátra Artura Sosu SJ, generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej a veľkého kancelára Pápežskej Gregoriánskej Univerzity, dekrét o tom, že do platnosti vstupujú nové Štatúty univerzity, do ktorých sú definitívne začlenené Pápežský Biblický inštitút a Pápežský Východný inštitút. Všeobecné stanovy nadobudnú platnosť 19. mája 2024, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Tieto tri inštitúcie spája skutočnosť, že ich pápež zveril Spoločnosti Ježišovej. Gregoriánska Univerzita, ktorú v roku 1551 založil svätý Ignác z Loyoly, sa čoskoro stala akademickým centrom známym ako „Rímske kolégium“. Pápežský biblický inštitút bol založený v roku 1909 ako centrum pre štúdium Svätého písma. Pápežský východný inštitút, založený v roku 1917, sa zasa zaoberá vysokoškolským štúdiom cirkevných vied a kanonického práva východných cirkví.

Nový štatút je výsledkom dokumentu zo 17. decembra 2019, v ktorom pápež František nariadil, aby sa Pápežský Biblický inštitút a Pápežský Východný inštitút, pri zachovaní vlastných názvov a poslania, pripojili ku Gregoriánskej univerzite takou formou, aby boli súčasťou „tej istej právnickej osoby, ako akademické jednotky tejto univerzity“. V pozadí tejto žiadosti je túžba, aby „oba spomínané pápežské inštitúty mohli v súčasnom kontexte lepšie plniť svoje špecifické poslanie“. V tom istom dokumente pápež František vyjadril želanie, aby Dikastérium pre východné cirkvi naďalej „podporovalo a presadzovalo poslanie Pápežského východného inštitútu“ a aby prefekt tohto dikastéria prevzal funkciu patróna inštitútu. Nakoniec pápež poveril Generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej, aby spolu so zainteresovanými inštitúciami pripravil nové stanovy Pápežskej Gregoriánskej univerzity so začlenením oboch pápežských inštitúcií. Nové stanovy boli ratifikované a schválené Dikastériom pre kultúru a vzdelávanie 11. februára 2024.

Pápežskú Gregoriánsku univerzitu bude riadiť jeden rektor, ktorému bude pomáhať rada troch prezidentov, ktorí sa s rektorom delia o zodpovednosť za riadenie celej univerzity, dohliadajú na plnenie poslania Pápežského biblického inštitútu, Pápežského východného inštitútu a Collegium Maximum (posledný orgán zastupuje fakulty a inštitúty, ktoré boli doposiaľ zriadené na Gregoriánskej univerzite) a šiesty člen menovaný vicekancelárom. Od 19. mája 2024 sa na trojročné funkčné obdobie ujmú funkcie: P. Giuseppe Di Luccio SJ ako prezident Collegium Maximum, P. Peter Dubovský SJ ako prezident Pápežského biblického inštitútu, P. Sunny Thomas Kokkaravalayil ako prezident Pápežského východného inštitútu, P. David E. Nazar SJ ako administratívny riaditeľ univerzity a pán Luigi Allena ako šiesty člen rektorskej rady.

Zdroj: unigre.it