V pondelok, 24. februára sa spolubratia zo Spoločnosti Ježišovej, rodina, priatelia a široká verejnosť prišli do Ružomberka rozlúčiť s Pátrom Ondrejom Gabrišom SJ, ktorý náhle zomrel 20. februára.

Svätej omši v Kostole Povýšenia Svätého Kríža v Ružomberku, ktorá bola spojená s pohrebnými obradmi, predsedal vladyka Milan Lach SJ, biskup gréckokatolíckej eparchie Parma v USA. V kázni sa prítomným prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie.

V homílii vladyka Cyril Vasiľ okrem iného povedal: „Odídem z dnešného pohrebu naplnený vďačnosťou za to, že som mohol poznať pátra Ondreja, ako čistú dušu, naplnenú dobrotu, bratskou službou. Páter Ondrej bol „tichý a pokorný srdcom“, vždy ochotný poslúžiť, ohlasujúci Krista svojim životom“.

Aj v spomienkových príhovoroch po sv. omši Páter Provinciál Rudolf Uher SJ a potom aj priatelia Ondreja Gabriša vyzdvihli jeho dobrotu, obetavosť, úslužnosť, pokoru a mnohé iné vlastnosti, ktoré zdobili Pátra Ondreja a to prečo ho ľudia mali radi. Bol to ozaj obetavý kňaz a rehoľník, ktorý sa dával celý. A zazneli aj tieto slová: „Tak ako Ondrej nevedel oddychovať na zemi, tak nebude vedieť oddychovať ani v nebi“.

Telesné pozostatky Pátra Ondreja Gabriša boli po sv. omši prenesené a uložené do jezuitskej hrobky na cintoríne v Ružomberku.

Info: Peter Buša SJ
Foto: Pavol Lajčiak
a

Audio nahrávka z kázne vladyku Cyrila Vasiľa SJ

aa
Audio nahrávka z ďakovných príhovorov