Čo prináša  decembrové číslo časopisu Posol?

Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová kladie znepokojujúcu otázku: Keby Pán prišiel dnes, čo by našiel v mojom srdci? Pripomína, že Ježiš nám ponúka liek na zahriatie vychladnutej viery a ním je modlitba. Potrebujeme mať čas pre Boha, aby mohol vstúpiť do nášho času, našich námah…

Úvodník pátra Milana Hromníka s názvom Adventné očakávanie objasňuje podstatu Adventu. Píše o tom, ako plnohodnotne prežiť tento čas radostného očakávania Ježiša. Pripomína, že na Vianoce sa možno pripraviť aj rorátnymi svätými omšami a obľúbenou ľudovou pobožnosťou Kto dá prístrešie Svätej rodine?

Príďže, náš milý Spasiteľ, prosí vo svojej novej básni Bystrík Mistrík. Spolu s ním aj my sa môžeme v tomto milostivom čase modliť: Kriste, zažiar nám z výsosti / a každú tmu z nás vyhosti. / Duše nám svetlom rozjasni / a vyžeň z nich aj plané sny…

V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu nájdu čitatelia ďalšiu časť úvahy anglického jezuitu Jamesa Fitzsimonsa (1919 – 2015), ktorý väčšinu kňazského života pomáhal ľuďom rásť v ich vzťahu k Bohu prostredníctvom modlitby. Tentoraz objasňuje, prečo je spiritualita sústredená na Kristovo Srdce vzdialená od gýčovosti a sentimentálnosti a prečo bytostne súvisí so spiritualitou vykúpenia.

V rubrike Apoštolát modlitby nájdu čitatelia článok Andrey Eliášovej so svedectvami o tom, ako starým a chorým kňazom pomáhajú ochotní členovia Cirkvi v Českej republike cez aktívne občianske združenie, ktoré si všíma potreby tejto „zabudnutej“ skupiny ľudí. Za dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú ľuďom, osobitne prosí v tomto mesiaci aj pápež František – pripojme sa k jeho modlitbám.

Pod názvom Ježišovo narodenie nájdu čitatelia meditatívne úvahy pátra Milana Hromníka týkajúce sa podstaty Vianoc: príchodu Božieho Syna na svet. Autor vysvetľuje úlohu Jozefa i Márie v dejinách spásy a ich vzťah k Ježišovi. Nabáda nás nasmerovať každodenné činnosti  na oslavu Boha a budovanie pokoja medzi ľuďmi.

Radosť z dávania opisuje Anna Abasová v rovnomennom príspevku. Delí sa s čitateľmi o niekoľko príhod zo svojho života a z domova seniorov, kde žije. Spomenuté príbehy spája téma prežívania radosti z obdarúvania a ľudskej všímavosti i citlivosti srdca.

V cykle Biblia a morálka páter Ján Ďurica tentoraz poukazuje na to, ako tému nádeje približuje Starý zákon. „Predovšetkým žalmy prinášajú svedectvo o presvedčení, že Pán neopúšťa tých, čo majú dôveru v neho a žijú podľa jeho prikázaní…“ Autor článku pripomína: „Nádej je zbraňou, ktorá nás chráni. Zabezpečuje nám radosť aj v skúške.“

V rubrike V radosti i bolesti možno nájsť svedectvo vychovávateľky Renáty Kollárikovej Pred bránou neba – o posledných chvíľach prežitých s jej mamou. K svedectvu je pripojený úryvok listu svätého talianskeho lekára Giuseppeho Moscatiho na povzbudenie pre čitateľov prežívajúcich ťažké chvíle odchodu blízkych.

 Autorka Andrea Eliášová ponúka čitateľom Posla pohnutý životný príbeh výnimočnej novinárky a legendárnej postavy z rozhlasovej stanice Hlas Ameriky – Maríny Havranovej, osobným menom Agneše Gundovej Jergovej. Približuje jej nevšedné cesty za rôznymi ľudskými osudmi, krásu jej povolania a poslania, v ktorom sa odrážala jej viera a kresťanské hodnoty, ku ktorým sa vždy hlásila – aj v čase príkorí bývalého režimu, keď bola nútená emigrovať za oceán.

Africké Vianoce sa líšia od tých našich. Napriek obrovskej materiálnej  chudobe veriaci majú v srdciach radosť – nadšene oslavujú Ježišovo narodenie chválami, spevmi a tancami. Mária Gáliková píše o tom, ako misionárky z Kongregácie Dcér Panny Márie Nepoškvrnenej prežívajú tieto sviatky spolu s chudobnými a ako im možno pomôcť cez občianske združenie Dobrota pre Afriku.

Páter Ladislav Csontos SJ sa v rubrike Z našich dejín venuje osobnosti nedávno zosnulého jezuitu pátra Jozefa Kyselicu, jeho ceste ku kňazstvu i do rehole. Dáva slovo aj ľuďom, ktorí ho osobne poznali a vážili si ho pre jeho vzácne charakterové vlastnosti. Tí sa zdôverili, prečo ich stretnutia s ním hlboko zasiahli. Lekár Bohumil Matula sa vyznal: „Páter Jozef Kyselica bol najdôležitejší kňaz v mojom živote.“

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva do pozornosti knihu emeritného pápeža Benedikta XVI. Ježiš Nazaretský, pretože jezuitské vydavateľstvo prináša na knižný trh kompletné vydanie tejto publikácie v jednom zväzku. Kniha žne vo svete veľké uznanie a záujem pre hlboký duchovný ponor autora do témy i pre štýl, akým ju približuje čitateľom.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová prináša deťom príbeh o Ježišovom narodení a púti hlavných postáv detskej rubriky Vetríčka a Kvapôčky do Betlehema i Jeruzalema. Nechýbajú ani motivačné otázky k téme.

Viete, koľko divákov už videlo slovenský muzikál o svätom Jánovi Pavovi II. Povolanie pápež? Aký názov má novovzniknutá katolícka rozhlasová stanica v Buharsku? A komu z našich spisovateľov nedávno udelil Rád sv. Gregora pápež František? Tieto a ďalšie zaujímavosti zo života Cirkvi prináša tradičná rubrika Letom svetom.

Zodpovedný redaktor Posla páter Ján Ďurica v závere decembrového čísla vyslovuje čitateľom, šíriteľom a dobrodincom časopisu poďakovanie za celoročnú priazeň, modlitby i duchovné spoločenstvo. Zároveň pripája svoj vianočný vinš.

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.