Povolaní k svätosti

Z Božieho slova
„Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“. (Heb 12, 1-2)

Gaudete et exultate
Pán chce, aby sme boli svätí, a nečaká, že sa uspokojíme s priemernou, zriedenou, povrchnou existenciou. Už od prvých strán Biblie je v rozličných podobách prítomné povolanie k svätosti. V Liste Hebrejom sú spomenuté rozličné svedectvá, ktoré nás oduševňujú. Hovorí sa tam o Abrahámovi, Sáre, Mojžišovi, Gedeonovi a ďalších a predovšetkým tam zaznieva pozvanie, aby sme si uvedomili, že sme „obklopení oblakom svedkov“, ktorí nás povzbudzujú, aby sme sa nezastavili na ceste a pobádajú nás, aby sme kráčali až do cieľa. A medzi nimi môže byť naša vlastná mama, stará mama a ďalšie blízke osoby. Možno ich život nebol vždy dokonalý, avšak aj uprostred nedokonalostí a pádov nasledovali Pána a páčili sa mu. Svätci, ktorí už dosiahli Božiu prítomnosť, udržiavajú s nami zväzky lásky a spoločenstva. Mohli by sme povedať, že „sme obklopení, usmerňovaní a vedení Božími priateľmi. Nemusím sám niesť to, čo by som v skutočnosti sám nikdy niesť nemohol. Zástup Božích svätých ma chráni, pomáha mi a nesie ma“. (GE 1-5)

Krátke zamyslenie
V tomto zástupe svätých stojí aj Ignác z Loyoly, ktorý bol svätorečený pred 400 rokmi spolu s Františkom Xavérskym, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu. Krásny “obláčik” svedkov, ktorí kráčajú s nami a, ako hovorí pápež František, pobádajú nás, aby sme kráčali do cieľa a pripomínajú nám, že Boh je naším cieľom, ku ktorému sa ponáhľame. Na tejto ceste nie je dôležité, kto akou cestou kráča, len nech pokojne dôjde do určeného cieľa.

Prosby

  • Pane, tvoji verní Ignác, František, Terézia, Filip, Izidor verne kráčali k cieľu, ktorým si Ty, prosíme ťa, aby sme sa nezastavili na našej ceste, ale v dôvere kráčali s pohľadom upretým na Teba.
  • Pane, ty nám posielaš svojich svätých priateľov, aby nás chránili a pomáhali nám, daj aby sme s nimi delili o to, čo nám je samým ťažké niesť.
  • Pane, ty aj nás povolávaš k svätosti, daj prosíme, aby sme sa neuspokojili s priemernosťou a povrchnosťou v našom živote.

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu slávu. Amen.

Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda z boku Kristovho, umy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodinu smrti mojej povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa s tvojimi svätými chválil na veky vekov. Amen.

 

 

Deviatnik s názvom „Na ceste svätosti so sv. Ignácom z Loyoly“ sme pripravili pri príležitosti 400. výročia svätorečenia sv. Ignáca z Loyoly, ktorý bol na slávu oltára vyzdvihnutý spolu s Františkom Xavérskym, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu pápežom Gregorom XV. 12. marca 1622.

Ponúkame vám ho ako príležitosť spoločne sa modliť a pripraviť sa spolu s nami na slávenie svätorečenia, ktoré bude v sobotu 12. marca 2022.