Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Za katechétov, ktorí sú povolaní ohlasovať Božie slovo, aby sa s odvahou a tvorivosťou v sile Ducha Svätého stali jeho svedkami.
Úmysel našich biskupov: Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Úvaha k všeobecnému úmyslu

„Katechéza nie je abstraktnou komunikáciou teoretických poznatkov, ktoré si treba zapamätať akoby boli matematickými či chemickými vzorcami. Je to skôr mystagogická skúsenosť (postupné vovádzanie do tajomstva) tých, ktorí sa učia stretávať svojich bratov tam, kde žijú a pracujú, pretože oni sami sa stretli s Kristom, ktorý ich povolal, aby sa stali misionárskymi učeníkmi. Musíme trvať na tom, aby sme poukázali na podstatu katechézy: zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus ťa miluje a nikdy ťa neopustí! Toto prvé ohlasovanie nás nikdy nemôže zastihnúť unavených alebo opakujúcich sa v rôznych etapách katechetickej cesty.“

Katechéta a katechétka sú svedkami, ktorí sa dávajú do služieb kresťanského spoločenstva, aby podporovali prehlbovanie viery v konkrétnom každodennom živote. Sú to ľudia, ktorí neúnavne ohlasujú evanjelium milosrdenstva; ľudia, ktorí sú schopní vytvárať potrebné putá prijatia a blízkosti, ktoré umožňujú lepšie okúsiť Božie slovo a sláviť eucharistické tajomstvo ponúkajúc plody dobrých skutkov.“

Evanjelizácia nikdy nie je len opakovaním minulosti. Veľkí svätí evanjelizátori, ako Cyril a Metod, ako Bonifác, boli tvoriví, s tvorivosťou Ducha Svätého. Otvorili nové cesty, vymysleli nové jazyky, nové „abecedy“ na šírenie evanjelia, na inkulturáciu viery.“

Pápež František zdôraznil: „Mám strach z katechétov s predpripraveným srdcom, postojom a tvárou, to nie. Alebo je katechéta slobodný, alebo nie je katechétom. Buď sa katechéta nechá zasiahnuť realitou, ktorú stretáva a odovzdáva evanjelium s jednou veľkou kreativitou, alebo nie je katechétom.“

(Zo stretnutia Pápeža Františka s predstaviteľmi katechetických komisií európskych biskupských konferencií vo Vatikáne, 17. september 2021)

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Apoštolát modlitby dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy Apoštolátu modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: pixabay.com, vaticannews.va