Čo prináša letné dvojčíslo mesačníka Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová  pápež František pripomína, že „kresťanská pamäť je akoby soľou života.“ V tejto súvislosti vysvetľuje tri spôsoby, ako stretnúť Ježiša: v počiatočných chvíľach viery, v našich predkoch a v Pánovom zákone.

V  úvodníku  čitatelia nájdu pokračovanie témy „Povolanie ku svätosti“. Je to voľné prerozprávanie nového dokumentu Svätého Otca, ktorý upozorňuje i na dve nesprávne chápania svätosti. Spomína pritom aj múdrosť svätého Františka z Assisi.

Rubrika Úcta k Ježišovmu Srdcu ponúka ďalšiu časť cyklu Kataríny M. Tóthovej Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Autorka upriamuje pozornosť čitateľov na osobnosť sv. Bernarda z Clairvaux (1091 – 1153).

Boh v rodine – takto nazval svoj príspevok Ján Černý. Okrem iného konštatuje: „Po dovŕšení šesťdesiatky si hlboko uvedomujem ten najkrajší dar v mojom živote. Je ním moja rodina.“ Autor sa delí aj o ťažkú skúsenosť spojenú so smrťou vlastného syna a vyjadruje svoju vďačnosť manželke i deťom. Jeho svedectvo môže slúžiť ako inšpirácia pre iných.

Júnového úmyslu modlitieb Svätého Otca sa týka článok Andrey Eliášovej V ťažkej pastorácii ho z bolesti zdvíhala Eucharistia. Dáva do pozornosti príklad misionára malomocných, pátra Damiána de Veustera, ktorého hrdinské cnosti sú povzbudením aj pre kňazov a rehoľníkov trpiacich frustráciou a osamotenosťou. V rámci rubriky Apoštolát modlitby spomínaná autorka prináša aj článok Pomoc svätej Margity a púť k jej relikviám. Približuje medzinárodnú púť Slovákov, Čechov a Rakúšanov k sv. Margite Antiochijskej v rakúskom Marcheggu.

Páter Vendelín Javorka SJ prežil desať rokov v sovietskych gulagoch. Pre svoju rodinu a spolubratov v reholi bol najprv nezvestný, potom mŕtvy. Napokon sa prihlásil listom svojmu bratovi do Žiliny. Vo svojich duchovných cvičeniach zanechal hlboké myšlienky, ktoré vytiahol z archívov Spoločnosti Ježišovej páter  Ladislav Csontos SJ a na pokračovanie ich odhaľuje a pripomína širšej verejnosti. Tentoraz ich čitateľ nájde pod názvom Pánovo volanie.

Biblia a morálka – v  16. časti tohto cyklu biblista páter Ján Ďurica SJ vysvetľuje význam Desatora ako základu univerzálnej morálky, ktorá otvára ľuďom poklad Božieho slova, poukazuje na jeho bohatstvo a nachádza reč, ktorá sa môže dotknúť citlivých strún mužov a žien dnešnej doby.  Objasňuje Ježišovu Reč na vrchu, prikázanie, ktoré Pán vyzdvihol ako najviac potrebné pre prehĺbenie života.

V rubrike V radosti i bolesti možno nájsť príbeh riaditeľa Nemocnice milosrdných bratov v Bratislave, ktorý v tomto zariadení s dlhou tradíciou začínal pôvodne ako dobrovoľník. JUDr. Michal Tinák si prevzal z rúk primátora Bratislavy ocenenie za prínos pre rozvoj mesta v službe chorým a trpiacim. Netají sa, že je praktizujúcim katolíkom, pričom z obdivu k hĺbke jeho viery sa v článku vyznáva aj katolícky kňaz Marián Červený.

Živého ma nedostanete! Pod týmto názvom si možno prečítať 1. časť spomienok na  kňaza Františka Revesa, hrdinu z obdobia totality, ktorému sa podarilo zachrániť vyše sto ľudí, z toho 80 duchovných. Tým hrozilo šikanovanie zo strany režimu a znemožnenie teologických štúdií. Takmer 40 rokov bol F. Reves misionárom Slovákov vo Francúzsku a jeho život i kňazská cesta pripomína dobrodružno-kriminálny filmový príbeh. Píše o ňom Mons. Imrich Tóth, kňaz pôsobiaci v Paríži.

Pravé hodnoty života – autorka Elena Kosová spomína na svoju mladosť na oravskej dedinke, delí sa so životnými skúsenosťami a spomienkami na vieru svojej starej mamy, ktorá s dôverou v Pána dokázala obdivuhodne znášať aj protivenstvá života.

6. časť Lurdských príbehov zavedie čitateľov do Ružomberka. Jezuitský páter Andrej Filipek približuje históriu príchodu jezuitov do Ružomberka a pripomína lurdskú jaskynku v Trlenskej doline v lokalite Vlčia skala. Čitateľov vovádza do zaujímavej histórie tohto miesta, ktoré sa jezuiti po období totality rozhodli obnoviť.

Autorka  rubriky  Posol deťom malým i veľkým  „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) sa tentoraz  najmenším prihovára príbehom, ktorý nazvala Jožko, duchovia a anjeli. Siahla po vysvetlení významu anjelov a ich tajomného poslania, ktoré objasňuje detským dušiam.  Znovu deťom pripája aj motivačné otázky do súťaže o hodnotné ceny.

V Iraku sa konala vysviacka piatich novokňazov, čo dokazuje životaschopnosť Cirkvi v ťažkých podmienkach poznačených vojnovými skúškami. Vo veku 111 rokov zomrela najstaršia rehoľníčka na svete, Španielka Victoria de la Cruz z Kongregácie sestier adorátoriek, misionárka v Japonsku. V rubrike Letom svetom sa  dozviete  ešte oveľa viac nových, povzbudzujúcich  správ a zaujímavostí  z kresťanského sveta – napríklad aj o tom, ako vzniklo porekadlo: „Všetky cesty vedú do Ríma.“

V ďalšom vydaní rubriky „Mami, nerieš…“ Eva Žilineková cez vzťah k synovi približuje niektoré zaujímavé čriepky z ich rozhovorov a diskusií. Tentoraz píše o tom, ako so synom rozoberali význam slova „príklad“ v živote človeka.

* * *

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.