Decembrový úmysel Svätého Otca znie: Modlime sa, aby zdravotne postihnutí ľudia požívali patričnú pozornosť spoločnosti a podporu rozličných ustanovizní pri svojom zapájaní sa do aktívneho života.

Na človeka s hendikepom sa niekedy okolie pozerá nie ako na aktívneho, ale ako na pasívneho, odkázaného na druhých. Tento mesiac sa modlíme za to, aby to tak nebolo. Ani z našej strany, ani zo strany spoločnosti, za ktorú sme spoluzodpovední.

Svätý Otec František má k „inak obdarovaným“ vrúcny vzťah, ktorý prejavuje pri osobných stretnutiach. Zaviedol aj pápežské posolstvá k Medzinárodnému dňu osôb so zdravotným postihnutím, ktorý si pripomíname 3. decembra.

Zdravotné postihnutie zapríčiňuje odkázanosť na technickú, ekonomickú a zdravotnú pomoc. Sociálna izolovanosť je pre človeka to najnáročnejšie. Bariéry, ktoré ho odrezávajú od spoločenského kontaktu nie sú len fyzické, upozorňuje Svätý Otec:

„Vytvoriť farnosť, ktorá je plne prístupná si vyžaduje nielen odstránenie stavebných bariér, ale predovšetkým postoje a činy solidarity a služby zo strany farníkov voči osobám so zdravotným znevýhodnením a voči ich rodinám. Cieľom je, aby sme dospeli k tomu, že už nebudeme hovoriť o „nich“, ale jednoducho o „nás“.“ (Katechéza 19. aug. 2020)

Za aktívny život zdravotne postihnutých

Ako občania sme k týmto postojom vedení rozumom, etikou a slušnosťou. Ako kresťania  to máme umocnené vierou a jej mystickým rozmerom. Veď načo by nám bol taký svet, v ktorom by sme v druhom človeku nestretávali Krista? Svet ekonomických výkonov a výkonov v ľudskosti nie sú dva nesúvisiace svety. Je len jeden svet a je Boží.

Aktívnu úlohu človeka so zdravotným postihnutím vidíme v Cirkvi veľmi jasne na poli apoštolátu. Krstné povolanie svedčiť o Bohu realizuje takýto človek neraz mimoriadnym spôsobom, priam cez neho presvitá podobnosť s Ježišom. Nedávne synodálne zasadnutie v Ríme to vyjadrilo takto:

„Pri podpore spoluzodpovednosti za misiu všetkých pokrstených uznávame apoštolské schopnosti osôb so zdravotným postihnutím. Chceme oceniť prínos k evanjelizácii, ktorý vyplýva z nesmierneho bohatstva ľudskosti, ktoré v sebe prinášajú. Uznávame ich skúsenosti utrpenia, marginalizácie, diskriminácie, ktorými niekedy trpia aj v samotnom kresťanskom spoločenstve.“ (Súhrnná správa synodálneho zasadnutia 2023 v Ríme, č. 8/k)

Druhá strana mince

Zdravotný hendikep je jednou stranou mince. Býva vyvážený inými darmi, ktoré prezrádzajú človeka s veľkým Č. Jedným z takých ľudí bol pre mňa Dušan, ktorého som občas zašiel navštíviť do Domu sociálnej starostlivosti v Prešove. So sklerózou multiplex bol pripútaný na lôžko. Fungoval ako dobíjačka bateriek pre každého, kto prišiel za ním. Na vnútornej strane dverí mal napísané: „Kto nedokáže byť šťastný medzi štyrmi stenami vlastnej izby, nebude šťastný ani mimo nej.“ Dušan bol napriek boľačkám šťastný človek plný humoru. Stelesňoval Ježišove blahoslavenstvá a žil s Cirkvou. Živil sa sviatosťami a sám sa stal akoby sviatosťou.

Aktívne zapojenie, za ktoré sa modlíme, sa týka prekonávania každého druhu zdravotných bariér, aby neboli bariérami pre medziľudské vzťahy. Dušan, ktorý je už u Pána, mal vďaka ústretovosti pracovníkov spomenutého zariadenia dvere prístupné aj pre neohlásené návštevy. Je krásnym príkladom apoštola, ktorý zanechal za sebou stopu.

Záchranári zdravých

Priateľstvo s trpiacim človekom nám môže pomôcť ľudsky vyrásť, prekonať ťažké obdobie, dokonca objaviť svoje osobné povolanie v duchovnej, charitatívnej alebo aj profesionálnej oblasti. Človek na vozíčku je niekedy doslova „záchranárom zdravých“. Prostredie, v ktorom žije osoba s hendikepom, sa môže stať „trenažérom“ ľudskej dôstojnosti, nádeje, vypočutia, vzájomnej opory. Miestom vytvárania nepominuteľných hodnôt.

V Apoštoláte modlitby majú chorí a zdravotne znevýhodnení osobitné miesto. Nie sú pasívni, ale plne aktívni. Môžu tu dokonca objaviť svoju životnú „parketu“, tak ako sv. Terezka. Modlitba prinášania vlastného utrpenia ako obety z lásky k druhým v spojení s Ježišovou obetou na kríži je najcennejším príspevkom pre doráňaný svet.

K úmyslu Svätého Otca sa pripája úmysel slovenských biskupov, ktorý je za rodičov: „Aby rodičia dokázali poskytovať deťom správnu výchovu a potrebné rodinné zázemie.“

(Autorom textu prevzatého z časopisu Posol 12/2023 je P. Jozef Bartkovjak SJ, koordinátor Apoštolátu modlitby na Slovensku)

 

 

Celosvetová sieť modlitby s pápežom známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysel Svätého Otca: Aby zdravotne postihnutí ľudia požívali patričnú pozornosť spoločnosti a podporu rozličných ustanovizní pri svojom zapájaní sa do aktívneho života.

Úmysel našich biskupov: Aby rodičia dokázali poskytovať deťom správnu výchovu a potrebné rodinné zázemie.

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Svetová sieť modlitby pápeža dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: vaticannews.va, popesprayer.va