Naše poslanie v Kristovi

Z Božieho slova
„V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.“ (Jn 1, 35 – 39)

Gaudete et exultate
Naša cesta ku svätosti má svoj plný zmysel v Kristovi, a možno mu porozumieť len od neho počínajúc. Svätosť v podstate znamená žiť tajomstvá jeho života v jednote s ním. Spočíva v spojení so smrťou a vzkriesením Pána jedinečným a osobným spôsobom, v neustálom zomieraní a vstávaní z mŕtvych s ním. Tiež však môže znamenať obnovenie – vo vlastnej existencii – určitých aspektov Ježišovho pozemského života: jeho skrytého života, jeho komunitného života, jeho blízkosti posledným, jeho chudoby a ďalších prejavov jeho obetovania sa z lásky. Kontemplácia týchto tajomstiev nás vedie k tomu, aby sme ich vteľovali do našich rozhodnutí a postojov. Pretože „všetko v Ježišovom živote je znakom jeho tajomstva“, „celý Kristov život je zjavením Otca“, „celý Kristov život je tajomstvom vykúpenia“, „celý Kristov život je tajomstvom rekapitulácie“, a „Kristus spôsobuje, aby sme všetko, čo žil on, mohli žiť v ňom a on to mohol žiť v nás“.
Plánom Otca je Kristus a my v ňom. Napokon je to milujúci Kristus v nás, pretože „svätosť nie je nič iné, než naplno žitá láska“. Preto „svätosť sa meria podľa výšky, ktorú Kristus dosahuje v nás, a podľa toho ako – napomáhaní silou Ducha Svätého – modelujeme celý náš život podľa jeho života“. A tak, každý svätý je posolstvom, ktoré Duch Svätý čerpá z bohatstva Ježiša Krista a darúva jeho ľudu. (GE 20-21)

Krátke zamyslenie
Sv. Ignác na svojej duchovnej ceste postupne odtrháva svoj duchovný zrak od svojho vnútra, od seba samého, a upriamuje ho definitívne na Ježiša Krista. Od tejto chvíle Ignác hľadá Ježiša Krista celým svojím srdcom. Ježiš Kristus sa preňho stáva centrom života. Všetko v jeho živote sa upriamuje naňho.

Prosby
Daruj nám, Pane, pravé a prenikavé poznanie Teba, aby sme Ťa viac poznávali, milovali a nasledovali v našich životoch.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Prosíme ťa, Pane, aby sme ťa v modlitbe spoznávali a pýtali sa vždy Ducha Svätého, čo od nás očakávaš v každom okamihu nášho života.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Pane, chceme sa nechať premeniť a obnovovať tvojím Duchom, aby sme uskutočňovali a nepremárnili tvoje vzácne poslanie.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu slávu. Amen.

Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda z boku Kristovho, umy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodinu smrti mojej povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa s tvojimi svätými chválil na veky vekov. Amen.

 

 

Deviatnik s názvom „Na ceste svätosti so sv. Ignácom z Loyoly“ sme pripravili pri príležitosti 400. výročia svätorečenia sv. Ignáca z Loyoly, ktorý bol na slávu oltára vyzdvihnutý spolu s Františkom Xavérskym, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu pápežom Gregorom XV. 12. marca 1622.

Ponúkame vám ho ako príležitosť spoločne sa modliť a pripraviť sa spolu s nami na slávenie svätorečenia, ktoré bude v sobotu 12. marca 2022.