Septembrový Posol

Čo prináša septembrové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína Bolestnú Matku Máriu. „Toto je dôkaz súcitu: zostať pod krížom... Aj my so zrakom upretým na Bolestnú Pannu Máriu otvárame sa viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s trpiacimi...“ Povýšme kríž

Septembrový Posol2022-10-04T09:02:28+02:00

Deviaty deň deviatnika

Rozlišovanie Z Božieho slova „Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! Sám Boh pokoja nech vás celých

Deviaty deň deviatnika2022-03-13T10:57:29+01:00

Ôsmy deň deviatnika

Odvaha a horlivosť Z Božieho slova „Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich

Ôsmy deň deviatnika2022-03-11T17:24:05+01:00

Siedmy deň deviatnika

Vo svetle Majstra Z Božieho slova „Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení

Siedmy deň deviatnika2022-03-13T10:58:46+01:00

Šiesty deň deviatnika

Viac živí, väčšmi ľudskí Z Božieho slova „Ježiš vystúpil na vrch a učil svojich učeníkov: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani

Šiesty deň deviatnika2022-03-09T07:21:08+01:00

Piaty deň deviatnika

Naše poslanie v Kristovi Z Božieho slova „V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo

Piaty deň deviatnika2022-03-08T07:27:54+01:00

Štvrtý deň deviatnika

Aj pre teba Z Božieho slova „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.”

Štvrtý deň deviatnika2022-03-07T07:20:04+01:00

Tretí deň deviatnika

Každý svojou cestou Z Božieho slova „Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste

Tretí deň deviatnika2022-03-06T18:39:10+01:00

Druhý deň deviatnika

Svätosť prežívaná v každodennosti Z Božieho slova „Ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý.” (1Pt 1, 15-16) Gaudete et exultate Nemyslime len na tých, ktorí sú už blahoslavení alebo svätorečení. Duch Svätý svätosť rozlieva

Druhý deň deviatnika2022-03-05T14:54:39+01:00

Prvý deň deviatnika

Povolaní k svätosti Z Božieho slova „Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“. (Heb 12, 1-2) Gaudete et exultate Pán chce, aby sme boli svätí,

Prvý deň deviatnika2022-03-04T10:57:38+01:00
Go to Top