Čo prináša aprílové číslo časopisu Posol?

Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová ponúka cennú radu, ako zvládnuť životné skúšky, bolesť či samotu: „odovzdať sa do Božej vôle, ktorá je naším ozajstným dobrom“. Za príklad dáva Ježiša, ktorý sa pred smrťou modlil k svojmu Otcovi. „Ježiš nás učí v skúške objať Otca, lebo v modlitbe k nemu nájdeme silu napredovať uprostred bolesti.“

Teraz je milostivý čas… Naplňme ho svojou vrúcnejšou modlitbou, vďakou za Kristovu obetu, živšou účasťou na svätej omši a svätom prijímaní, ako aj ochotnejším konaním skutkov lásky.“ K takémuto prežívaniu veľkonočnej viery a k vydávaniu svedectva o Kristovom zmŕtvychvstaní nás pozýva vo svojom úvodníku páter Milan Hromník.

V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu nájdu čitatelia druhú časť nového cyklu s názvom Ježišovo prebodnuté Srdce. Taliansky jezuita Massimo Taggi sa tentokrát venuje starozákonným proroctvám o novom srdci, ktoré Boh dá ľuďom. Tieto proroctvá sa naplnili v Kristovi, ktorý miloval ľudským srdcom a bol poslušný Otcovi až po najvyšší skutok lásky – smrť na kríži.

Kríž je znakom lásky – takto jasne a výstižne nazval svoju novú meditatívnu báseň Bystrík Mistrík. Svoj pohľad upiera na rany Ukrižovaného a v závere ho prosí: Kriste, tvoje umučenie ľudstvu prinieslo spasenie. V každom srdci lásku roznieť, by prijalo tvoju obeť.

Rubrika Apoštolát modlitby pozýva čitateľov k modlitbe za kultúru nenásilia. „Na začarovaný kruh ozbrojeného násilia reagujme vytrvalosťou v modlitbe a kultivovaním nášho vlastného srdca, nášho bezprostredného okolia i verejného života,“ píše autor článku páter Jozef Bartkovjak SJ. Uvádza i tieto podnetné myšlienky Svätého Otca Františka z encykliky o bratstve a sociálnom priateľstve Fratelli tutti (Všetci sme bratia): „Vľúdnosť nás oslobodzuje od krutosti, ktorá niekedy preniká ľudské vzťahy… Láskavosť uľahčuje hľadanie názorovej zhody…“ A ako sa stať tvorcami pokoja? Pápež radí „odzbrojiť“ si srdce – otvoriť sa Ježišovi, prijať jeho odpustenie a pokoj.

Spomienku na pátra Jána Sprušanského (1921 – 1982), rodáka z Unína, prináša jeho príbuzná Marta Kubinová. Opisuje životný príbeh tohto slovenského jezuitu, ktorý sa po teologických štúdiách v Belgicku, kde bol aj vysvätený za kňaza, nemohol vrátiť do vlasti. V časoch prenasledovania Cirkvi u nás slúžil inde: predstavení ho poslali do Kanady, kde dlhé roky pôsobil ako misionár medzi našimi krajanmi.

V cykle Biblia a morálka páter Ján Ďurica tentoraz rozoberá náuku o posledných veciach človeka a sveta, ako je zachytená v Pavlových listoch a v Zjavení apoštola Jána. Píše o vzkriesení Ježiša, vzkriesení kresťanov, Kristovom príchode. Vysvetľuje Pavlovo chápanie posledného súdu: „To, čo sme počas života vykonali, Pán objektívne zhodnotí a dostaneme od neho primeranú odmenu… Smerujeme k vy­­účtovaniu, pre ktoré má rozhodu­júci význam náš terajší spôsob života.“

Kňaza Mons. Mariána Gavendu natoľko oslovila nezištná pomoc, ktorú farnosť Kostolná pri Dunaji už roky poskytuje chudobným Afričanom, že sa rozhodol podobne pomáhať aj so svojou farnosťou Devín. Na vlastné oči sa nedávno v Tanzánii presvedčil, kam táto pomoc putuje, preto sa rád podelí aj s čitateľmi Posla o svoje zaujímavé postrehy a nevšedné zážitky. Majú názov Africký zápisník.

V poslednej časti článku Sila veľkej milosti, ktorý je vlastným nekrológom pani Alojzie Čiernej, nájdeme modlitbu, ktorá jej veľmi pomáhala ku koncu života. A napísala aj poďakovanie: Bohu, svojim nebeským patrónom, ľuďom blízkym i všetkým, ktorých v živote stretla – tým, čo ju sprevádzali telesne i duchovne.

O žene hlbokej viery a dôvery v Boha napísala zaujímavý životopis jej neter Katarína Kleschtová, čitatelia ho nájdu pod názvom Moja teta Marta (Alojzia Čierna). Autorka článku pripomína, že vďaka pani Alojzii vzniklo cenné dielo: deväť zväzkov príhovorov pátra Zdenka Homolku, ktoré prepísala z rukopisov i zvukových záznamov a spracovala do knižnej podoby.

Páter Milan Hromník ponúka cenné zamyslenie pre život a duchovný rast na tému  Zmŕtvychvstanie. Píše v ňom: „Môj kresťanský život má byť účasťou na živote vzkrieseného Krista. Preto mám Krista hľadať, myslieť na neho, veriť mu, dúfať v jeho silu… Ak dokážem s Kristom zomierať, tak budem s Kristom aj žiť. Cez kalváriu života po veľkopiatočnej obete a utrpení aj ja sa dostanem k víťazstvu veľkonočného rána.“

Páter Ladislav Csontos SJ sa v rubrike Z našich dejín venuje osobnosti Štefana Kršku, otca rodiny z Ružomberka, ktorý ochotne pomáhal kňazom v čase prenasledovania Cirkvi u nás. Článok prináša aj spomienky Petra Kršku na časy, keď ako dieťa písal otcovi list do väzenia. Pamiatkou na toto ťažké obdobie je otcov ruženec vyrobený z povrázka.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva do pozornosti Ignaciánske spytovanie svedomia. Krátka modlitba s pevnou štruktúrou pomá­ha dať nášmu rozhovoru s Bohom aktuálny obsah a vytvára priestor na po­čúvanie toho, čo nám chce Boh povedať. Autor knihy o tejto modlitbe jezuita Mark E. Thibodeaux [čítaj: tibodó] ponúka aj konkrétne návody na rozličné aktuálne témy v ži­vote moderného človeka.

Rubrika Naši nebeskí priatelia približuje osobnosť flámskeho rehoľného kňaza a misionára svätého Damiána de Veuster, ktorý slúžil malomocným na ostrove Molokai. Zomrel iba 49-ročný na Veľkonočný pondelok v roku 1889. Jeho spomienku si v Cirkvi pripomíname 15. apríla.

Za koho ma pokladáte vy? Takto nazvala svoj príspevok v rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová. Evanjeliové príbehy rozpráva zrozumiteľným, živým štýlom, pripája aj motivačné otázky pre deti.

Viete, kto a za akých podmienok môže dostať titul učiteľ Cirkvi? A koľko misijných biskupstiev podporujú Pápežské misijné diela? Aké biskupské heslo má pomocný biskup Bratislavskej eparchie Mons. Milan Lach? A prečo sa poľská lekárka Aleksandra Gabrysiaková (1942 – 1993) stala kandidátkou na blahorečenie? Ako zdokumentovali svoje významné jubileum verbisti na Slovensku? O týchto a ďalších zaujímavostiach z kresťanského sveta sa dozviete v tradičnej  rubrike Letom svetom.

Iskry svätého Ignáca trochu inak – myšlienky zakladateľa jezuitov s úvahami Gabriela Hevenešiho SJ nanovo spracovali páter Vlastimil Dufka SJ a sestra Lívia Marková CJ. Ďalšia z uverejnených „iskier“ má názov „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ Vo zvukovej podobe sú tieto trojminútové zamyslenia – Iskry sv. Ignáca – dostupné na podcastových aplikáciách Spotify, Anchor, Google Podcasts, Pocket Casts, RadioPublic.

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.