Čo prináša  septembrové číslo časopisu Posol?

Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová zamýšľa nad darom Eucharistie. Píše o potrebe obnoviť v sebe úžas nad týmto Božím darom. „Urobme tak adorovaním Chleba života, lebo adorácia napĺňa život úžasom,“ radí nám Svätý Otec. A pripomína, že Ježiš túži po tejto dôvernosti s nami.

V súvislosti so septembrovou návštevou pápeža Františka na Slovensku čitatelia nájdu v tomto čísle Posla Modlitby za pápeža a Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska. V ňom rezonuje myšlienka, že naše dejiny by bez Katolíckej cirkvi neboli takými, aké sú. Dajme si úprimnú odpoveď na otázku našich otcov biskupov: Ako chceme privítať vzácneho hosťa?

V ďalšej časti cyklu Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby pripomína autorka rubriky Katarína M. Tóthová dôležité udalosti zo života svätej Terézie z Lisieux (1873 – 1897). Píše o tom, ako ju zasiahla smrť milovaného otca, ako bojovala s ťažkou tuberkulózou a premieňala tento zápas na obetu za hriešnikov. Článok sa končí informáciami o tom, ako sa úcta k tejto svätici rozšírila v Cirkvi a ako bola vyhlásená za hlavnú patrónku misionárov.

„Duchu Svätý, príď teraz k nám a pretvor nás na Boží chrám. Uveď nás do plnej pravdy, odvráť nás od každej zrady.“ Vo svojej novej meditatívnej básni Bystrík Mistrík prednáša Prosby k Duchu Svätému. – Môžeme spoločne prosiť o väčšiu vieru, nádej, lásku a dary Božieho Ducha.

Len 24 rokov života mu stačilo na to, aby sa stal blahoslaveným. „Buďte ako Frassati!“ pripomínal pápež František mladým na Svetových dňoch mládeže v Krakove v roku 2016. Andrea Eliášová, autorka článku Ako balzam dobroty i prorok, píše o tom v rubrike Apoštolát modlitby. Pozoruhodný muž menom Pier Giorgio Frassati, hoci sa narodil v zámožnej rodine, vedel žiť skromne a rozdával všetko, čo mal – v službe chudobným a chorým. Preto nám môže byť vzorom a inšpiráciou, keď sa modlíme na septembrový úmysel Svätého Otca – za jednoduchý životný štýl…

„Hriech je narušením osobných vzťahov, stavajúcich osobu proti Bohu,“ pripomína v cykle Biblia a morálka páter Ján Ďurica SJ. V rubrike rozoberá najmä otázku dialógu, ktorý vedie Cirkev s modernou spoločnosťou v rôznych oblastiach, objasňuje kritériá tohto dialógu a procesu zbližovania.

Zázrak, ktorý viedol k blahorečeniu: pod týmto názvom nájdu čitatelia ďalšie pútavé svedectvo rehoľnej sestry Kataríny Krištofovej, postulátorky procesu svätorečenia Matky Alfonzy Márie Eppingerovej a členky Kongregácie Božského Vykupiteľa, ktoré je ovocím  príhovoru uvedenej blahoslavenej. Je spojený s príbehom pacientky, ktorej lekári nedávali šancu na prežitie, ale ošetrujúce sestry – rehoľníčky jej vymodlili uzdravenie. 

Prior slovenskej komunity milosrdných bratov brat Richard Jombík OH sa v reportáži Zachránené obrazy a kríže vyznáva, že odkedy sa na stenách bratislavskej nemocnice milosrdných bratov objavili kríže a staré obrazy, ktoré ľudia chceli vyhodiť, nabralo ich zariadenie nový duchovný dych. Viac sa o tom možno dočítať v rubrike V radosti i bolesti.

Stretnutie s duchovnou osobnosťou – takto nazval svoj príspevok páter Milan Hromník.  Približuje v ňom osudy gréckokatolíckeho kňaza Jána Murína a jeho strastiplnú cestu životom: Zastihol ho osud vyhnanca, musel opustiť Slovensko a pracovať v českom pohraničí ako pastier dobytka. Po roku 1968 sa stal dušou obrodného procesu Gréckokatolíckej cirkvi u nás. Po páde režimu sa ešte dožil úplnej rehabilitácie, zomrel v roku 1990. Vďaka úsiliu jeho dcéry Viery Michalkovej vyšla hodnotná kniha otcových pamätí. Úryvok z nej čitatelia Posla nájdu pod názvom Z denníka ThDr. Jána Murína.

Jakub Halčák prináša opis a vysvetlenie symbolov Ikony Sedembolestnej Matky Slovenska, ktorá je uverejnená na titulnej strane septembrového vydania Posla. „Pozdvihnuté otvorené ruky akoby chránili srdce, ale zároveň nám ho dáva. Dáva sa nám celá, je tu s nami a pre nás,“ píše autor článku.

Katarína M. Tóthová ponúka čitateľom svoju úvahu s názvom Tajomstvo úsmevu pápeža Františka. Hoci na pleciach 84-ročného muža leží ťarcha starosti o celú Cirkev, on vždy prichádza na stretnutia s ľuďmi s povzbudením, ktoré vkladá aj do úsmevu. Ďakujme Bohu za to, že pápež chce priniesť povzbudenie aj nám na Slovensko…

Rubrika Z našich dejín prináša príspevok O školských bratoch v Bojnej. Je to zaujímavé svedectvo Ivana Hlivu z Kanady, ktorý sa delí o svoje spomienky z detstva. Tvrdí, že školská výchova chlapcov u rehoľných bratov sv. Jána de la Salle patrila kedysi k najlepším u nás.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz čitateľom do pozornosti knihy Svätého Otca Františka. Ponúkajú možnosť bližšie spoznať pápežovu osobnosť i jeho myšlienky. Predstavujú ho ako človeka, ktorý dokáže viesť rozhovory s ľuďmi z iných cirkví a náboženstiev, ale vie počúvať aj zvedavé otázky detí, či obdivovať múdrosť životnej skúsenosti seniorov.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa skúsená autorka Gabriela Spustová tentoraz obracia na deti s príbehom Kvapôčky a Vetríčka. Približujú deťom príbeh Samaritánky, ktorá sa pri Jakubovej studni stretla s Mesiášom, pýtajúc si od neho živú vodu. Nechýbajú motivačné otázky k téme.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia o tom, že komunistická vláda v africkom štáte Eritrea zatvára všetky katolícke nemocnice a školy. V katedrále talianskeho mesta Florencia v starobylom relikviári objavili relikviu krčného stavca svätého Jána Krstiteľa. Vedeli ste, že rímske biskupstvo má až 335 farností a slúži v nich 137 trvalých diakonov? Aj ďalšie zaujímavosti zo života Cirkvi ponúka spomínaná rubrika a pripomína možnosť získať úplné odpustky v Ignaciánskom jubilejnom roku.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.