V sobotu, 15. januára 2022 zomrel v skorých ranných hodinách P. Juraj Dolinský SJ, kňaz zo Spoločnosti Ježišovej.

P. Juraj Dolinský SJ sa narodil 9. novembra 1958 v Nitre. Kňazskú vysviacku prijal 12. júna 1983 v Nitre. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 22. apríla 1986 v Bratislave, posledné sľuby zložil 31. júla 2003 v Bratislave, zomrel 15. januára 2022 v Prešove.

Posledná rozlúčka s P. Jurajom Dolinským SJ bude 21. januára 2022 o 11.30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Po sv. omši o 13.45 budú pohrebné obrady na cintoríne na Kamennej ceste.

Informácie k pohrebu P. Juraja Dolinského, SJ:
Online vysielanie zádušnej sv. omše bude možné sledovať na Facebooku  => TU

– Katedrála bude otvorená od 10.30

– kňazi sa budú obliekať do liturgických rúch v prvej kaplnke vľavo od vstupu do katedrály
odtiaľ zaujmú vyhradené miesta v katedrále. Je potrebné priniesť si so sebou albu a fialovú štólu.

– sakristia katedrály je určená výhradne pre otcov biskupov, ich sprievod, predstavených a dekanov.

– platí režim OP podľa platnej vyhlášky.


Nech ho večný Kráľ pridruží pod zástavou kríža do spoločenstva oslávenej Spoločnosti Ježišovej v nebi.

 

P. Juraj Dolinský SJ
(9. november 1958 – 15. január 2022)

Narodil sa 9. novembra 1958 v Nitre. Po základných a gymnaziálnych štúdiách, ktoré absolvoval v rokoch 1974 – 1978 v Nitre, sa prihlásil na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej študoval  do roku 1983.

Kňazskú vysviacku prijal 12. júna 1983 v Nitre a po vysviacke pôsobil v nitrianskej diecéze vo viacerých farnostiach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 22. apríla 1986 v Bratislave. V roku 1991 ho jeho provinciálny predstavený poslal na licenciátne štúdiá cirkevných dejín, ktoré absolvoval na Fakulte cirkevných dejín Pápežskej Gregoriánskej univerzity v Ríme.

Po návrate na Slovensko pôsobil jeden rok v noviciáte Spoločnosti Ježišovej v Trnave ako sócius magistra novicov a od 1. septembra 1995 ho provinciálny predstavený vymenoval za prefekta školastikov do Bratislavy. Súčasne začal vyučovať cirkevné dejiny na Aloisiane – Teologickom inštitúte sv. Alojza pri Trnavskej univerzite so sídlom v Bratislave. Od 1. augusta 1997 pôsobil v trnavskej komunite.

Doktorandskú skúšku zo slovenských dejín zložil 24. júna 1998 na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. V júni 1999 obhájil na Teologickej fakulte v Trnave dizertačnú prácu na tému „Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918 – 1945“. Od 1. septembra 1998 bol prodekanom Teologickej fakulty, kde prednášal cirkevné dejiny. Prednášal aj na Pedagogickej fakulte a na Fakulte humanistiky, a tiež dva roky prednášal v Nitrianskom seminári sv. Gorazda.

Roku 1999 absolvoval tretiu probáciu v Prešove a posledné sľuby zložil 31. júla 2003 v Bratislave.

V rokoch 2003 až 2011 bol dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Dňa 24. januára 2011 bol prezidentom SR vymenovaný za profesora v odbore katolícka teológia.

Provinciálny predstavený ho 31. júla 2017 menoval za predstaveného trnavskej komunity, pokračoval ďalej v pedagogickej činnosti na Trnavskej univerzite a dňa 13. novembra 2019 bol opäť menovaný za dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

P. Juraj Dolinský SJ zomrel vo veku 63 rokov náhle v Prešove, počas návštevy u svojich známych.

.
Zo života P. Juraja Dolinského SJ

foto: archív SJ